UNESCO katedra

Katedras darbības virziens

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” darbojas kopš 2019. gada janvāra, taču pamati katedras izveidošanai likti jau 2006. gadā, uzsākot pētījumus Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un organizējot pirmo starptautisko zinātnisko konferenci “Dabas aizsardzības ekonomiskie, sociālie un kultūrvēsturiskie aspekti” sadarbībā ar UNDP atbalstītu projektu.

UNESCO katedra "Biosfēra un cilvēks" izveidota ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā. Tiešie sadarbības partneri ir Dabas aizsardzības pārvalde, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, pašvaldības Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība.

Katedras darbība ir vērsta ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, īpaši uzsverot:

  • izglītību par biosfēras rezervāta konceptu plašākai sabiedrībai, izceļot bioloģisko daudzveidību un mantojumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;
  • starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusē, t.sk. pētniekiem;
  • vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta koncepta uzturēšanā.

Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju, mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā un ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.


Katedra lepojas 

Studentu iesaiste un dalība pasākumos

Pētniecībā par biosfēras rezervātiem iesaistās ne tikai ViA zinātniskais un akadēmiskais personāls, bet arī studējošie, piedaloties un pārstāvot ViA UNESCO “Cilvēks un biosfēra” (Man and Biosphere – MAB) Jauniešu forumos 2017. (Itālijā) un 2019. gadā (Ķīnā), kā arī izstrādājot pētniecības darbus, kuros par izpētes teritoriju tiek ņemts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR). 2017.gadā Vidzemes Augstskolas maģistrantūras studente M.Markote piedalījās UNESCO MAB starptautiskajā jauniešu forumā Itālijā un līdzdarbojās Jauniešu foruma deklarācijas sagatavošanā, kas uzsver pievilcīgu un ilgtermiņa darba vietu veidošanu, kas atbalsta biosfēras koncepta idejas, iesaistot vietējos uzņēmumus un sadarbību ar iesaistītajām pusēm. Savukārt 2019. gadā ViA maģistrantūras studente Anda Arkliņa piedalījās MAB forumā Ķīnā, arī dodot savu ieguldījumu Jauniešu foruma deklarācijas izstrādē un aktualizējot tādus jautājumus kā izglītība un sabiedrības izglītošana kopumā, sadarbība dažādos līmeņos un starp dažādām institūcijām, vērtību maiņu pasaulē gan kopumā, gan individuāli. Foruma laikā tika izveidotas pasaules reģionālās darba grupas, izstrādājot konkrētu rīcības plānu nākotnei, lai sadarbība turpinātos un būtu pamats tālākajai attīstībai; darbs reģionālajā grupā EuroMAB Youth tiek turpināts, regulāri tiekoties video sanāksmēs un citādos veidos apmainoties ar informāciju. Galvenās atziņas no MAB Jauniešu foruma Anda Arkliņa paņēma līdz arī uz pirmo reizi notiekošo “ANO Jauniešu klimata samitu” Ņujorkā, pārstāvot savas valsts biosfēras rezervātus, kā arī UNESCO “Cilvēks un biosfēra” programmu kā risinājumu un iespēju klimata pārmaiņu procesā.

UNESCO katedras darbība tiek integrēta arī studiju procesā - studiju kursā “Dabas parku politika un pārvaldība”, kurā piedalās gan Latvijas studenti, gan ERASMUS apmaiņas programmas studenti, katru gadu tiek rīkota izziņas ekskursija, lai iepazītu ZBR dziļāk un nostiprinātu šī koncepta būtību.

Studentu ieguldījums pētniecībā

Vidzemes Augstskolas studente Anda Arkliņa bakalaura darba ietvaros 2018.gadā veica Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības profila indikatoru izvērtējumu un analīzi, iesaistījās Nordplus programmas projektā “Pieaugušo izglītība biosfēras rezervātos” (2018.-2019.g.; partneri Hījumā profesionālās izglītības skola Igaunijā, Kuresāres reģionālais apmācību centrs Igaunijā, Litorīnas tautskola Zviedrijā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība). Maģistrantes Anda Arkliņa un Kristīne Grīnberga iesaistījās Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” un savos maģistra darbos 2019.g. veica pētījumus par jauniešu mērķgrupu un tās motivāciju apmeklēt biosfēras rezervātu un par dabas un kultūras mantojuma komunikācijas izaicinājumiem un risinājumiem Z paaudzei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 2019. un 2020.gadā pētījumi tikuši prezentēti dažādos pasākumos un semināros (t.sk. Rūjienā, kas atrodas ZBR teritorijā). ViA maģistrants Toms Treimanis izstrādāja maģistra darbu par industriālā mantojuma objektu iekļaušanu tūrisma piedāvājumā, Zilākalna (Kocēnu novads) ūdenstorņa attīstības plāna izstrādi.

2018.gadā Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītājas Ivetas Druvas-Druvaskalnes vadībā Vidzemes Augstskolas studenti veica Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta iedzīvotāju anketēšanu, noskaidrojot vietējo viedokli un attieksmi par dabas saudzēšanu, ekonomikas attīstību, infrastruktūras kvalitāti, pieejamību un biosfēras rezervāta kā aizsargājamas teritorijas pārvaldību. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar 2007.gadā veikto iedzīvotāju aptauju; vietējo iedzīvotāju izpratne pašvērtējumā par resursu saudzīgu izmantošanu ir pieaugusi.

Konferences
Katedra lepojas ar līdz šim paveikto, kopā ar sadarbības partneriem organizējot četras zinātniski praktiskās konferences (2006., 2008., 2010. un 2017. gadā) par ilgtspējīgu attīstību biosfēras rezervātos, kuras notikušas Vidzemes Augstskolā.

2019.gadā UNESCO katedra tika pārstāvēta EUROPARC ikgadējā konferencē, kura notika Jūrmalā, Ķemeru nacionālajā parkā, ar ziņojumu “What are the needs and motivation of future consumers regarding sustainable tourism experience in protected areas?“.

Prezentācija


Katedra plāno

UNESCO katedras viens no mērķiem ir stiprināt starptautisko sadarbību UNESCO programmas “Cilvēks un Biosfēra” organizētajos starptautiskajos pasākumos, pilnveidot sadarbību ar jau esošajiem ārvalstu partneriem (Lejas Morāvijas biosfēras rezervātu Čehijā, Rietumigaunijas arhipelāga biosfēras rezervātu Igaunijā, Žuvintas biosfēras rezervātu Lietuvā, Nevados de Chillan – Laguna del Laja biosfēras rezervātu un Andres Bello universitāti Čīlē, Nacionālo tūrisma un viesmīlības vadības institūtu Indijā), kuri atbalstīja katedras izveidi.

2020. un 2021. gadā UNESCO katedra plāno:

  • Aktivizēt ViA Ekopadomes darbu;
  • Uzsākt pētniecības projekta īstenošanu sadarbībā ar Ukrainas partneri par ilgtspējīgu izglītību dabā, kas paredz fokusgrupas ar vietējo kopienu (iesniegts pieteikums);
  • Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda konkursā 2020.g. rudenī par vides izglītību jauniešiem, lai īstenotu aktivitātes vides izglītībā ar jauniešu līdzdalību;
  • Mērķtiecīgi turpināt pētniecības darbu, kas ietver ZBR teritorijas izpēti;
  • Stiprināt sadarbību ar UNESCO katedrām Vācijā un Norvēģijā (iesniegts pieteikums stipendijai);
  • Stiprināt sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
  • Piedalīties starptautiskajos UNESCO MAB un Global Youth Biodiversity Network (GYBN) organizētajos pasākumos.

UNESCO katedra - 2021. gadā paveiktais


Katedras īstenotie pasākumi un projekti

UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” atklāšana Vidzemes Augstskolā 2019.g. 7.februārī

Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums 2019.g. 17. maijā

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skola 2019.g. 26.-28.jūnijā

UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās ar biosfēras reservātiem saistītos pasākumos Ķīnā un ASV 2019.g. septembrī

UNESCO katedras pārstāve Anda Arkliņa piedalās Nacionālās biznesa, ekonomikas un tehnoloģiju asociācijas (NABET) 42. ikgadējā konferencē ASV, 2019.g. novembrī


Kontaktinformācija

Katedras vadītāja: Dr.oec. Agita Līviņa
E-pasts: agita.livina@va.lv
Tālrunis:+371 29456089