Pabeigtie pētījumi

2020
Jun
2020
Apr
Eksperta atbalsts Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 2.1. prioritātes rezultāta rādītāja sākotnējās vērtības noteikšanai - EKOSOC-LV

Projekta/ pētījuma nosaukums: Eksperta atbalsts Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1. prioritātes “Efektīva dabas objektu apsaimniekošana” rezultāta rādītāja “Līmenis, kādā dabas resursu ilgtspēju veicinošie pasākumi ir ieviesti Programmas atbalstāmajos objektos” sākotnējās vērtības noteikšanai

Pētījuma finansētājs/ programma: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

HESPI loma: Eksperts

Īstenošanas periods: 09.04.2020. – 01.06.2020.

Pētījuma mērķis: Nodrošināt eksperta atbalstu Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1. prioritātes “Efektīva dabas objektu apsaimniekošana” rezultāta rādītāja “Līmenis, kādā dabas resursu ilgtspēju veicinošie pasākumi ir ieviesti Programmas atbalstāmajos objektos” sākotnējās vērtības noteikšanai.

Pētījuma galvenās aktivitātes/ uzdevumi:

1) Metodoloģijas izstrāde dabas objektu ilgtspējas līmeņa aprēķināšanai;

2) Rezultāta rādītāja “Līmenis, kādā dabas resursu ilgtspēju veicinošie pasākumi ir ieviesti Programmas atbalstāmajos objektos” sākotnējās vērtības noteikšanas kvalitatīvās ekspertu aptaujas ietvaros.

Pētījuma galvenie rezultāti: Izstrādāta metodoloģija dabas objektu ilgtspējas līmeņa aprēķināšanai; gala ziņojums par dabas objektu sākotnējās ilgtspējas vērtības novērtējumu.

Sadarbības partneri: Konsultante Dzintra Atstāja

Pētījuma/projekta finansējums: 2407,09 EUR

HESPI iesaistītais personāls: Agita Līviņa, Līga Cvetkova

Kontaktpersona (e-pasts): agita.livina(at)va.lv

Publiskie pētījuma rezultāti: N/A

Projekta logo: N/A

2019
Dec
2018
Mai
Nacionālo parku mērķgrupu (apmeklētāju uzvedības) izpēte - EKOSOC-LV

Pētījums "Nacionālo parku mērķgrupu (apmeklētāju uzvedības) izpēte" tiek veikts Eiropas Savienības LEADER atbalsta programmas finansētā starptautiskā projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana Nacionālo parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos”  (Projekta Nr.17-00-A019.333-000002) ietvaros.

Darba uzdevums pētījuma ietvaros: Gaujas Nacionālā parka un Slīteres nacionālā parka “Ceļotāju dienu 2018” apmeklētāju aptaujas veikšana .

Īstenošanas laiks: 02.05.2018. - 02.12.2019.

Kopējais budžets: EUR 3630.

Vairāk par projektu: HESPI pētniece Iluta Bērziņa (iluta.berzina@va.lv)

Publiskie pētījuma rezultāti:

Pētījuma ziņojumsPētījuma ziņojuma prezentācija
2019
Dec
2018
Oct
Projekta "Ezeru mācība" (Lakesperience) aktivitāšu ieviešana - EKOSOC-LV

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam projekta Nr. CB688 "Ezeru mācība" (Explore the lakes/ Lakesperience) aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai HESPI īsteno šādas aktivitātes:

 • veikt esošo Burtnieku ezera tūrisma resursus izmantojošos pakalpojumu analīzi un identificēt starptautiskajam tūrismam perspektīvākos pakalpojumus;
 • intervēt Burtnieku ezera tūrisma resursus izmantojošos pakalpojumu sniedzējus, izstrādāt atbilstošu anektu, identificēt ar Burtnieku ezera tūrisma potenciāla izmantošanu saistītās problēmas, izaicinājumus un būtiskākos jaunu pakalpojumu attīstības elementus;
 • organizēt 3 seminārus Burtnieka ezera tūrisma resursus izmantojošiem tūrisma uzņēmumiem, sekmējot sadarbības izveidi starp tiem;
 • izmantojot veiktajā analīzē, intervijās un semināros iegūto informāciju, identificēt jaunus tūrisma, t.sk. komplekso, pakalpojumu/ produktu izveides iespējas, sniegt priekšlikumus to izveidei un piedāvājumu virzībai starptautiskajā, prioritāri Vācijas, tūrisma tirgū;
 • sagatavot izejas materiālu un sniegt saturiskus priekšlikumus tūrisma produktu un pakalpojumu rokasgrāmatas izstrādei, ietverot iespēju to izstrādāt sadarbībā ar projekta partneriem un Igaunijas un citām Vidzemes pašvaldībām.

Īstenošanas laiks: 2018.g. oktobris - 2019.g. decembris

Vairāk par projektu: HESPI vadošā pētniece, direktore Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2019
Oct
2019
Jul
Esošo atbalsta instrumentu analīze un priekšlikumu izstrāde tūrisma nozarei Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros - EKOSOC-LV

Padziļinātas ekspertīzes pētījums "Esošo atbalsta instrumentu analīze un priekšlikumu izstrāde tūrisma nozarei Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros” paredz esošo atbalsta instrumentu situācijas analīzi un konceptuālu priekšlikumu izstrādi tūrisma nozares politikas pilnveidošanai Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros.

Pētījuma mērķis: pētījums paredzēts kā padziļinātas ekspertīzes pētījums, kas aptver trīs daļas:

1) Esošā plānošanas perioda (2014 - 2020) izstrādāto un ieviesto atbalsta instrumentu (tai skaitā, finanšu), to ietekmes un sasniegto rezultātu novērtējums;

2) BRANDTour projektā iegūto labo prakšu piemēru izpēte un analīze;

3) Konceptuālu priekšlikumu izstrāde tūrisma nozares attīstībai un BRANDTour pārņemamo labo prakšu ieviešanai Latvijā.

Īstenošanas laiks: 2019.g. jūlijs - septembris

Kopējais budžets: 11 877,36 EUR

Vairāk par projektu: HESPI vadošā pētniece, direktore Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Pētījuma kopsavilkums
2018
Dec
2017
Aug
Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā - EKOSOC-LV

 

 

                                                              

Pētījumu projekts "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu (specifiskais mērķis Nr. 2 “Integrācija/ legālā migrācija”, aktivitāte Nr. 7 “Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”).

Projekta mērķis: Uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

Īstenošanas laiks: 2017.g. 1. augusts – 2018.g. 31. decembris

Kopējais budžets: EUR 162 487,03

Mērķgrupa: Latvijas masu mediju pārstāvji (žurnālisti un redaktori)

Galvenās aktivitātes:

 • izveidot un ieviest mediju satura vadības sistēmu: mediju darbinieku apmācību vajadzību novērtējums, apmācību plāni, ētikas kodekss, redakcionālās vadlīnijas;
 • izstrādāt un īstenot apmācības programmu trim dažādām grupām katrai 24 akadēmisko stundu apjomā:
  • Pirmais apmācību cikls noturēts no 2018. gada 7. februāra līdz 4. aprīlim (foto galerija).
 • īstenot mediju pārstāvjiem ārvalstu pieredzes apmaiņu par Eiropas mediju praksi trešo valstu pilsoņu atspoguļošanā:
  • Mediju pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju norisinājās no 2018. gada 16. aprīļa līdz 19. aprīlim (foto galerija).
 • radīt un izplatīt mediju saturu, kas apliecina projektā izveidotās satura vadības sistēmas pielietojumu

Sadarbības partneri:

 • SIA Izdevniecība „Rīgas Viļņi”
 • AS „Radio SWH”
 • Akciju sabiedrība „TV Latvija”
 •  SIA „Vidzemes televīzija”, Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”
 • Latvijas Televīzija
 • SIA „Cēsu Druva”
 • SIA LETA
 • Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

Vairāk par projektu: HESPI pētniece Agnese Dāvidsone (agnese.davidsone@va.lv)

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm atrodama šeit!

  

2018
Dec
2018
Apr
Cilvēkresursu (tajā skaitā talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai - EKOSOC-LV

Pētījuma aktualitāti nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības vēlme uzzināt cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumus Valmieras pilsētai un izstrādāt iedzīvotāju piesaistes stratēģiju Valmieras pilsētai.  Tas ir īpaši aktuāli Valmieras pilsētā, ja pilsēta vēlas attīstīties, veidot jaunus uzņēmumus, jo brīvo darba roku pilsētā praktiski nav (3,2% NVA oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis 30.11.2017.) Ja salīdzina faktisko iedzīvotāju skaitu Valmierā pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, tad Valmierā ir iespējas iedzīvotāju skaita pieaugumam vismaz par 6,5 tūkstošiem (1990.g. Valmierā dzīvoja 29476 iedzīvotāji, 2017.g. 22961 iedzīvotājs).

Talantīgu cilvēku piesaiste ir viens no konkurētspējas attīstības priekšnoteikumiem gan valsts, gan reģionu, gan uzņēmumu kontekstā. Globalizācijas laikā, kad cilvēku mobilitāte ir arvien aktīvāka, talantu piesaiste kļuvusi par lielu izaicinājumu. Talantu piesaiste kļūst par  pilsētas vai reģiona zīmola/mārketinga stratēģijas sastāvdaļu. Pilsētas vai reģiona spēja piesaistīt un saglabāt spēcīgu un pieaugošu talantu kopumu nosaka tās spēja uzturēt uzņēmumus un radītās darba vietas, kā arī piedāvāt vislabākos dzīves apstākļus. Viens no galvenajiem veiksmīgas vietas vadības un zīmola veidošanas principiem ir visu ieinteresēto pušu - politikas veidotāju, privāto un publisko uzņēmumu, akadēmiskās vides un pilsoniskās sabiedrības - koordinēts darbs. Talantu piesaistē liela nozīme ir interesēto personu vienotai sadarbībai.

Projekta vadītāja: ViA profesore, dr.oec. Agita Līviņa, agita.livina@va.lv

 

Projekta budžets: 10 000 EUR

Īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis-decembris

 

Pētījums top ar Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu

 

Projekta pieteikums

 

Noslēguma ziņojumsPētījuma prezentācija
2018
Dec
2018
Sep
Interreg Europe pārrobežu programmas projekts “Cult-RInG” – “Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” - EKOSOC-LV

Interreg Europe pārrobežu programmas projekts “Cult-RInG” – “Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Vidzemes tūrisma asociācijas atbalstu.

Projekta ietvaros noslēgts līgums par Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas "Kultūras maršruti 2019-2025"izstrādi.

Īstenošanas laiks: 2018. gada 5. septembris līdz 28. decembris.

Kopējais budžets: EUR 39688,00

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2018
Nov
2018
Feb
Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2018 - 2025 izstrāde - EKOSOC-LV

Interreg Europe programmas projekts "Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions" - CHRISTA  (projekta nr. PGI00057)  tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un un Vidzemes Tūrisma asociācijas atbalstu.

Projekta ietvaros Vidzemes Tūrisma asociācija noslēgusi līgumu ar Vidzemes Augstskolu par Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2018 - 2025 izstrādi (iepirkums Nr. VTA 2018/1 INTERREG EUROPE).

Līguma izpildes laiks: 2018. gada 5. februāris līdz 30. novembris. 

Kopējais budžets: EUR 19735,10.

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

 

2018
Oct
2018
Apr
Jaunieši jauniešiem par vidi - EKOSOC-LV

Projekts “Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu (budžeta apakšprogramma “Vides aizsardzības projekti”).

                                                   

Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes izglītojošā un radošā formā, kas stiprinātu Latvijas jauniešu (gan vispārizglītojošo, gan arodskolu, gan augstskolu jauniešu) saikni ar dabu, sasaistot izpratni par dabas vērtībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ar dabas daudzveidības aizsardzību un mūsdienīgu redzējumu par vides problēmu risinājumiem (t.sk. par projekta nolikumā noteiktajām tēmām -klimata pārmaiņām, atkritumiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu).

Īstenošanas laiks: 2018. gada 20. aprīlis līdz 1. oktobris. 

Projektā izglītojamā mērķauditorija: 106 Vidzemes Augstskolas studenti un 98 vispārizglītojošo skolu jaunieši (Lubānas vidusskola, Liepas pamatskola, Engures vidusskola,  Litenes pamatskola).

Kopējais budžets: EUR 7340,64

Galvenās aktivitātes:

 • Video izveide par izglītojošo akciju "Cilvēks vidē", video pieejams šeit!

 • Video izveide par projekta „Jaunieši jauniešiem par vidi” kopsavilkumu, video pieejams šeit!

 • Interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā” un velo ekspedīcija dabā Lubānas ezera apkārtnē “Klimata pārmaiņas dabā –senāk un tagad” (Lubānas novadā - 2018.gada maijā);

 • Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (Līču-Laņģu klintīs un Lielajā Ellītē Priekuļu novadā - 2018. gada septembris);

 • Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (Engures dabas parka teritorijā, Engures novadā - 2018. gada septembris);

 • Izziņas pasākums dabā “Dabas daudzveidība un ainavas” (Pededzes upes ielejā Litenes apkārtnē - 2018. gada maijs);

 • Izziņas pasākums (pārgājiens ar uzdevumiem) dabā “Dabas daudzveidība un ainavas" (Gaujas nacionālā parkā - 2018. gada septembris);

 • Pētījums par jauniešu vides apziņa.

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Vairāk informācijas par projekta īstenotajām aktivitātēm šeit:

Izglītojošs pasākums "Bioloģiskās daudzveidības diena" (2018. gada 22. maijs)

Veloekspedīcija “Lubāna ezera apkārtnes klimats senāk un tagad” (2018. gada 20. maijs)

Interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā” (2018. gada 18. maijs)

Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (2018. gada 14. septembris)

Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (2018. gada 18. septembris)

Izziņas pasākums dabā “Dabas daudzveidība un ainavas” (2018.gada 29. oktobris)

 

 

ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTA TERITORIJĀ DZĪVOJOŠO JAUNIEŠU VIDES APZIŅA
2018
Oct
2018
Jul
Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā - EKOSOC-LV

 

 

 

Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā ” (Projekta Nr. Est-Lat 22)  tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda, LLTA "Lauku Ceļotājs"m Vidzemes Tūrisma asociācijas un Kurzemes Plānošanas reģiona atbalstu.

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā.  Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9.

Īstenošanas laiks: 2018. gada 17. jūlija līdz 31. oktobrim.

Kopējais budžets: EUR 2900,00.

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2018
Oct
2017
Jun
Praktiskā pieeja aprites ekonomikas apmācībai - EKOSOC-LV

Projekts “Praktiskā pieeja aprites ekonomikas apmācībai” tiek realizēts ar Norplus programmas atbalstu.

Projekta periods: 15.06.2017. - 01.10.2018.

Projekta mērķis ir izstrādāt kopīgu studiju programmas saturu cirkulārās ekonomikas apmācībai, atrast labākās pedagoģiskās pieejas un iesaistīt darba tirgus pārstāvjus izstrādes procesā un cirkulārās ekonomikas apmācību procesā. Tiks apkopoti izstrādātie dažāda apjoma cirkulārās ekonomikas moduļi un labākie pedagoģiskie risinājumi, tādejādi moduļi un didaktiskie risinājumi būs pieejami lietošanai dažādās kombinācijās konkrētu mērķu sasniegšanai.

Koordinējošā institūcija: Helsinku Metropolijas augstskola (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences), Somija. 

Sadarbības partneri:

TTK augstskola (TTK University of Applied Sciences), Igaunija

Liepājas Universitāte, Latvija

Vidzemes Augstskola, Latvija

Kauņas tehniskā universitāte (Kaunas University of Technology), Lietuva

Vidzemes Augstskolas pētnieki A.Līviņa, V.Zaķis un ZTC projektu vadītāja L.Fišere 2017.g. 27.-28. septembrī organizēja starptautisku semināru projekta dalībniekiem par aprites ekonomikas aktualitātēm un izaicinājumiem, lai sagatavotu intensīvu studiju kursu par aprites ekonomiku.  Semināra pirmā darba diena notika uzņēmuma ZAAO atkritumu poligonā Daibe, kurā uzņēmuma projektu vadītājs Mārtiņš Niklass iepazīstināja ar uzņēmumu un iezīmēja problēmas, izaicinājumus aprites ekonomikas virzībā. Aprites ekonomikas politikas veidošanas līkločus skaidroja Natālija Cudecka-Puriņa no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Savukārt par jau izpētīto biznesa vadības studiju programmu saturā Latvijā par aprites ekonomiku iepazīstināja Rīgas Tehniskās universitātes profesore Tatjana Tambovceva (kopīgi ar Banku augstskolas profesori Dzintru Atstāju). Līdz ar to praksē tika pielietots Triple helix models.

Semināra otrā darba diena notika Vidzemes Augstskolas Smart lab ar galveno darba uzdevumu izstrādāt starptautiskam studiju kursam saturu, definēt apgūstamās zināšanas un prasmes.  Darbu vadīja ViA pētniece Jana Simanovska un viņai piezīmes prāta vētras laikā palīdzēja veikt ViA students Armands Aivo Astukevičs.

Liepājas Universitāte semināru apmeklēja kuplā skaitā, jo deva iespēju zinības un pieredzi gūt četriem maģistrantūras studentiem, t.sk. diviem studentiem no Pakistānas. Īpaši gandarīti studenti bija par iespēju apmeklēt uzņēmumus.

Nākamā projekta partneru tikšanās notiks Kauņā 2017.g. 13.-15.novembrim, lai partneri apgūtu piemērotākās aprites ekonomikas mācīšanas metodes.

 

Programma
2017
Nov
2017
Jun
PSRS okupācijas perioda ekonomiskās politikas analīze - EKOSOC-LV

Projekta pilns nosaukums: Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām.

Projekta vadītājs: HESPI pētnieks Dr. hist. Gatis Krūmiņš

2017
Jan
2017
Jan
Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā - EKOSOC-LV

Projektu finansē programma “Eiropa pilsoņiem” (EACEA).
Piedalās: HESPI pētniece A.Karaseva, ViA lektore V.Silkāne un L.Ločmele.

 

Vidzemes Augstskola piedalās pētījumā par migrācijas uztveri Eiropā

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) kopā ar vēl 16 partneriem no 15 Eiropas valstīm uzsācis īstenot pētījuma projektu “Jaunās pilsonības formas Eiropā migrācijas laikmetā” (“New Forms of European Citizenship in the Era of Migration”). Projekta ietvaros partneri veiks aptauju par migrācijas uztveri dažādās auditorijās, tai skaitā par riskiem, kas tiek saistīti ar migrācijas procesiem, kā arī popularizēs aptaujas rezultātus un diskutēs par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, sabiedrības integrāciju un aktīvu pilsoņu līdzdalību. Pētījumā izmantoto aptaujas metodoloģiju izstrādāja HESPI sadarbībā ar Palermo universitāti Itālijā.

“Nepārtrauktā migrācijas plūsma pēdējo gadu laikā ir ietekmējusi Eiropas pilsonisko sabiedrību,” norādījusi Falkones fonda prezidente Marija Falcone. “Pētnieciskajām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām Eiropā ir jāieņem aktīva loma, lai izprastu un mazinātu ksenofobisku, netolerantu un diskriminējošu attieksmi un uzvedību”.

Lai veiktu šos uzdevumus, projekta dalībnieki projekta ietvaros paredzētajos pasākumos iesaistīs gan pētniecisko institūciju, gan dažādu valsts un nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvjus, gan žurnālistus. Aptaujā datu vākšana norisināsies līdz 2017.gada februāra vidum. Aptaujas rezultāti tiks prezentēti un apspriesti seminārā Valmierā 2017.gada aprīlī. Projekts noslēgsies 2017.gada nogalē.

Projektu finansē programma “Eiropa pilsoņiem” (EACEA), un to vada Džovanni un Frančeskas Falkones fonds (Fondazione Giovanni e Francesca Falcone) Itālijā. Projeka piedalās šādas organizācijas: Antigone - Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence; Asociatia Gipsy Eye; Association InformaGiovani; Aventura Marão Clube; Beyond Barriers; FOPSIM; Fundacio Privada Ficat; Fundacja Tale Euro Est; IMI; LeISA gGmbH; Media Education Centre; Mezinarodni vzdelavaci centrum GEMS; NGO Sfera Macedonia; Out of the Box International; Udruga Agencija Lokalne Demokracije, kā arī HESPI.

Falkones fonds darbojas Itālijā, Sicīlijas salā. To izveidoja pēc tam kad 1992.gadā tiesnesi Džovanni Falconi 1992.gadā nogalināja mafijas locekļi.

 

Plašāka informācija par projektu:

HESPI pētniece Agnese Karaseva (agnese.karaseva@va.lv)

2016
Dec
2016
Jan
Izdevums “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos“ - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts kanceleja. 2016.

 

Zin.redaktors HESPI pētnieks Dr.hist. G.Krūmiņš.

Autori: Dr. hist., profesors Guntis Zemītis Dr. hist., vadošais pētnieks Gustavs Strenga Dr. hist., profesors Gvido Straube Dr. hist., pētnieks Jānis Šiliņš Dr. hist. (HESPI), docents Gatis Krūmiņš (HESPI).

Izdevums

2016
Aug
2016
Mar
Zinātniskais pētījums – Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību - EKOSOC-LV

Pētījuma laiks: 2016.g. marts - 2016.g.augusts. Pētījumā no ViA HESPI piedalās A.Līviņa, ViA docenti V.Valtenbergs, I.Liepiņa, Linda Veliverronena, Jaris Vaeliverronen, biznesa vides vadības maģistrants R.Rozenbergs un eksperte I.Vilka no SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.

Pētījuma ziņojums

2016
Jan
2015
Nov
Pētījums “VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Izpildē piedalās V.Valtenbergs, I.Druva-Druvaskalne, A.Līviņa, A.Klepers, J.Turlajs. Pētījuma periods: 2015.g. novembris-2016.g.janvāris

Pētījuma ziņojums ir pieejams šeit!

2015
Jun
2015
Feb
Pētījums „Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaita un pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”. Pētījuma laiks 2015.g. februāris-jūnijs. Pētījumu vada A.Broka, piedalās pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa, kā arī eksperts K.Ročāns.

2015
Apr
2014
Nov
Ziņojuma sagatavošana par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo  attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pētījuma laiks 2014.g. novembris- 2015.g. aprīlis. Izpildē piedalās V.Valtenbegs un A.Līviņa, L.Bērzkalna ViA studente, kā arī eksperte Inga Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojums

2014
Nov
2014
Nov
5.2.6. Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā - EKOSOC-LV

Projekta vadītāja HESPI pētniece F.Rajevska. No HESPI piedalās zinātniskā asistente A.Broka, D.Stāvausis un 2 ViA maģistratūras studenti 2015.g. 

Rekomendācijas pensiju sistēmas uzlabošanai

No 2017. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam Singapūrā pētniece F.Rajevska piedalījās ICPP-3 Starptautiskā zinātniskā konferencē (3rd International Conference on Public Policy) ar referātu "International and Supranational Institutions as Social Policy Actors: the Case of Latvia”.

2017. gada 3. - 6. jūlijā Šlokenbekas muižā Milzkalnē EKOSOC-LV 5.2.6. projekta ietvaros norisinājās vasaras skola "Sociālās uzņēmējdarbības potenciāls sociālās iekļaušanas veicināšanai", kuru rīkoja kopā Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa Universitāte pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem. Vasaras skolas dalībnieki nolēma izstudēt Sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu, kurš jau ir izgājis otro lasījumu parlamentā un iesaistīties tā uzlabošanā ar saviem priekšlikumiem, lai padarītu to labvēlīgāku sociāli atstumtām grupām.

 

2014
Nov
2014
Nov
5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā - EKOSOC-LV

Projekta vadītāja HESPI direktore, pētniece A.Līviņa. No HESPI piedalās pētnieki J.Buholcs, B.Paškevica, J.Kalnačs, L.Veliverronena, J.Smaļinskis, zinātniskā asistente I.Grīnfelde un ViA maģistratūras studenti.

Rīcībpolitikas ziņojums 2015.g.

J.Smaļinska izdevums "Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā"

2017.gada 27. marta semināra darba kārtība un materiāli:

Semināra darba kārtībaLīviņa par darba gaitu projektā.Iedzivotaju aptaujas rezultati 2016.g.Rīcībpolitikas ziņojums 2015.g.Rīcībpolitikas ziņojums 2016.g.
2014
Nov
2014
Nov
5.2.2.Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai - EKOSOC-LV

Piedalās HESPI pētniece, ViA profesore M.Leščevica un BVV maģistrante.

Starprezultātu pārskats

2014
Nov
2014
Nov
5.2.3. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā - EKOSOC-LV

Piedalās HESPI pētnieki Sarmīte Rozentāle, Gatis Krūmiņš un  Vidzemes Augstskolas lektori Maira Ore, Vija Melbārde, maģistranti un LLU doktorante. 

Starprezultātu prezentācija no Sarmītes Rozentāles

Prezentācija no Mairas Ores

Publikācija "Smart people: region process analysis" 9. Starptautiskās zinātniskās konferences “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” rakstu krājumā, Rīga, Latvijas Universitāte, 2017, 347. - 356. lpp.

Publikācija pieejama šeit

2014
Nov
2014
Nov
5.2.9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu - EKOSOC-LV

 No HESPI piedalās Andris Klepers un Vidzemes Augstskolas lektore Iveta Druva-Druvaskalne.

Ziņojums

2014
Oct
2014
Jun
Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem-LEADER projektu radītā situācija un rezultāti - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Madonas novada fonds. Pētījuma laiks 2014.g.jūnijs-oktobris. Izpildē piedalās S.Rozentāle, A.Līviņa.

2014
Sep
2014
Jun
Via Hanseatica tūrisma maršruta nākotnes sadarbības modelis - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vidzemes plānošanas reģions. Pētījuma laiks 2014.g. jūnijs- septembris. Izpildē piedalās J.Buholcs, B.Paškevica un A.Līviņa, kā arī SIA „Nocticus” A.Klepers, I.Kucina.