Aktuālie pētījumi

2020
Nov
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LatViaNature) - EKOSOC-LV

Anotācija: Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.) Projekta galvenie uzdevumi:

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
 • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
 • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
 • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
 • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
 • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
 • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
 • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
 • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.

Vidzemes Augstskolas loma projektā: veikt iedzīvotāju aptauju izstrādi, īstenošanu, analīzi, īstenot sociālekonomisko projekta monitoringu.

Īstenošanas periods: 01.11.2020. - 31.12.2028.

Finansētājs/ programma: ES Life vides programma

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde (projekta vadošais partneris), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte

Kopējais finansējums: 19 484 173,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Andris Klepers, Anda Arkliņa

Plašāka informācija: https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/latvianature/

2021
Mai
Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai (BALTIC100) - EKOSOC-LV

Anotācija: Projekta mērķis ir izveidot kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sabiedrības un ekonomikas transformācijas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā un sniegt kvantitatīvu analīzi par ilgtermiņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā (kopš 1920. gada).

Šī projekta īstenošana Baltijas valstu sociālekonomiskajā vēsturē sniedz jaunu starpdisciplināru pamatu, pirmo reizi apkopojot iekšzemes kopprodukta datu sērijas visās trīs valstīs, aptverot 100 gadu laika posmu kopš Neatkarības karu beigām, nodrošinot datu salīdzinājumu gan laika, gan valstu griezumā. Izmantojot metodoloģiju, kas pārbaudīta nesenos pētījumos par Eiropas reģionu ekonomisko attīstību kopš 1900. gada, šīs datu sērijas tiks veidotas arī reģionālā līmenī, lai izpētītu ekonomisko un sociālo atšķirību tendences starp reģioniem katrā Baltijas valstī. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Augstskola (Latvija), vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Projektā piedalās pieredzējuši pētnieki no Igaunijas (Olaf Mertelsmann un Martin Klesment, Tartu Universitāte), Lietuvas (Zenonas Norkus, Viļņas Universitāte) un Norvēģijas (Ola Honningdal Grytten, Norvēģijas Ekonomikas augstskola), kas nodrošinās metodoloģisko zināšanu pārnesi no attīstītās norvēģu ekonomiskās vēstures skolas uz Baltijas valstu kvantitatīvo nacionālā un reģionālā līmeņa sociālekonomisko vēsturi. Papildus ekonomiskajām atšķirībām starp reģioniem, ko mēra pēc IKP uz vienu iedzīvotāju līmeņa, tiks salīdzināti pētītas starpreģionālās atšķirības demogrāfiskajās struktūrās un nevienlīdzība sabiedrības locekļu attīstībā (izglītība, paredzamais dzīves ilgums, sociālo pakalpojumu pieejamība).

Plānotie sasniedzamie rezultāti: pētījuma mērķiem tiks izveidota statistikas datu krātuve, kurā līdz reģionu līmenim būs pieejamas datu sērijas par demogrāfiskiem un sociālekonomiskiem attīstības indikatoriem. Šī datu krātuve kalpos kā atklāti pieejams uzticamas informācijas avots dažādu scenāriju plānošanai un prognozēšanai reģionālās politikas veidošanā, kā arī būs izmantojams dažādām medijpratības un stratēģiskās komunikācijas vajadzībām. Projektā tiks sagatavota starptautiskā izdevniecībā publicējama kolektīva monogrāfija un 8 augstvērtīgas publikācijas.

Projekta Nr.: EEA-RESEARCH-174

Īstenošanas periods: 01.05.2021.-30.04.2024.

Finansētājs/ programma: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti, Pētniecība un izglītība, Baltijas pētniecības programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Norvēģijas Ekonomikas augstskola, Norvēģija; Viļņas Universitāte, Lietuva; Tartu Universitāte, Igaunija

Kopējais finansējums: 999092,70 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Gatis Krūmiņš (gatis.krumins@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Jānis Šiliņš, Ilmārs Mežs, Jānis Bikše, SSII zinātniskais personāls Ginta Majore, Andris Lapāns

Plašāka informācija: https://eeagrants.lv/; https://eeagrants.org/

2021
Jan
Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem - EKOSOC-LV

Anotācija: Šajā daudznozaru projektā tik pētīts, kā uzlabot atkritumu pārvaldību mājsaimniecībās, veicinot izvēlēties vairāk lietojamu iepakojumu un šķirojot atkritumus. Samazinot atkritumu daudzumu un tos labāk sašķirojot, var uzlabot atkritumu pārstrādi, samazināt resursu un enerģijas patēriņu, novērst vides piesārņošanu, tā īstenojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un ES mērķus aprites ekonomikā. Atkritumu pārvaldībā iesaistītas daudzas puses, t.sk., mājsaimniecības (patērētāji), un viņu uzvedība ietekmē bezatkritumu tehnoloģiju piedāvājumu un atkritumu pārstrādes (šķirošanas) efektivitāti. Lai veicinātu patērētāju uzvedības maiņu, tiks izmantota pavirzīšana, un pētnieki izzinās dažādu pavirzīšanas paņēmienu efektivitāti un ierobežojumus. Ar interviju palīdzību padziļināti tiks analizēta patērētāju (mājsaimniecību) uzvedība, kas saistīta ar iepakojuma atkritumiem. Lai novērtētu dažādu pavirzīšanas paņēmienu ietekmi uz iepakojuma atkritumu samazināšanu un šķirošanu un novērtētu to efektivitāti, pētnieki veiks lauka eksperimentus mājsaimniecībās un tirdzniecības vietās. Rezultāti tiks izplatīti zinātniskajās konferencēs un tiks publicēti zinātniski raksti uzvedības ekonomikā un vides inženierzinātnēs. Par rezultātiem pētnieki informēs rīcībpolitikas veidotājus, atkritumu apsaimniekotājus, NVO, tādējādi demonstrējot sociālo zinātņu nozīmi vides problēmu risināšanā.

Īstenošanas periods: 01.01.2021. - 31.12.2023.

Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: NA

Finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Vineta Silkāne (vineta.silkane@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Agnese Dāvidsone, Anna Broka, Linda Veliverronena, SSII pētniece Jana Simanovska, viespētnieki Inga Belousa, Andris Saulītis, maģistrantūras studenti - zinātniskie viesasistenti Armands Aivo Astukevičs, Anna Karolīna Ozola, Gerda Ajanta Gaile

2021
Jan
Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI) - EKOSOC-LV

Anotācija: Projekta mērķis orientēts uz izglītības vērtības ietekmes izpēti Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā. Paredzēts pētīt izglītības vērtību (IzV) no sekojošiem aspektiem: 1) IzV izpratne Latvijas sabiedrībā (fokusgrupas - skolotāji, sociālā darba un kultūras jomas speciālisti, uzņēmēji); 2) IzV un kultūra (izglītošanās, iesaistoties kultūras aktivitātēs, un kultūras iestāžu ieguldījums izglītības pilnveidē) 3) IzV un uzņēmējdarbība (izglītības ietekme uzņēmēju tvērumā; potenciālais uzņēmēju ieguldījums izglītības sistēmas pilnveidē); 4) IzV un sociālie pakalpojumi iekļaujošas sabiedrības veidošanā; 5) humānā kapitāla sociālās atdeves pētniecības metodoloģisko pieeju un to īstenošanas pieredzes izpēte starptautiskā kontekstā.

Pētījuma gaitā sadarbosies trīs Latvijas reģionālās augstskolas, tādā veidā akcentējot nepieciešamību valstī pēc policentriskas attīstības, rezultātus aprobējot starptautiskās zinātniskās konferencēs, publikācijās un izglītojošos pasākumos. Iegūtie pētījuma dati tiks izmantoti augstskolu darbā studiju procesa satura pilnveidei, tiks izstrādātas rekomendācijas pētījumā iesaistīto reģionu rīcībpolitikas veidotājiem. Pētniecībā iegūtie tiks prezentēti un skaidroti plašākai sabiedrībai, lai veidotu mūsdienām atbilstošu izpratni par izglītību kā vērtību, kas nepieciešama sabiedrības garīgajai un ekonomiskajai izaugsmei.

Īstenošanas periods: 01.01.2021. - 31.12.2023.

Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Liepājas Universitāte (vadošais partneris), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Maira Leščevica (maira.lescevica@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Ilze Grīnfelde, Aigars Andersons

2020
Mai
Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē - EKOSOC-LV

Anotācija: Pētījuma mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē. Pētījuma galvenās aktivitātes/ uzdevumi: Teorētiskās literatūras un prakses izpēte, ārvalstu mobilitāte, modeļu izstrāde, aprobācija un uzlabošana, publikāciju sagatavošana un publicēšana, pētījuma rezultātu prezentācija konferencēs un semināros, sabiedrības informēšana par rezultātiem. Projekta rezultātā tiks izstrādāts sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā.

Īstenošanas periods: 01.05.2020. – 30.04.2023.

Fnansētājs/ programma: Eiropas reģionālās attīstības fonds (Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts)

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: N/A

Kopējais finansējums: 133 805,88 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Anžela Jurāne-Brēmane (anzela.jurane@va.lv)

Projekta aktualitātes: https://va.lv/lv/zinatne/petijumi/vertesanas-modeli-digitalaja-macisanas-vide

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

2020
Dec
Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol) - EKOSOC-LV

Anotācija: Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai. Izpēte tiks veikta piecos posmos:

 • Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana;
 • Zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana;
 • Uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai;
 • Vadlīniju un ieteikumu sagatavošana;
 • Rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un dabas aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem projekta jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots interaktīvs ainavu atlants.

Īstenošanas periods: 01.12.2020. - 30.11.2022.

Finansētājs/ programma: Valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Agroresursu un ekonomikas institūts (vadošais partneris), Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Kopējais finansējums: 376 550,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Andris Klepers, Anda Arkliņa

 

2021
Jun
Tehnoloģiskie risinājumi apmeklētāju plūsmas pārvaldībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - EKOSOC-LV

Anotācija: 2020. gadā, īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi, tika koncentrēti abu institūciju resursi, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti – liekot pamatus ilgtermiņa monitoringam. Lai iegūtu iespējami precīzākus datus, tika iesaistīti vēl citu organizāciju rīcībā esošie dati, apkopoti dati par tūristu mītnēm vai apmeklētību ĪADT tūristu piesaistēs, kur apmeklētāji tiek reģistrēti. Izstrādājot padziļinātu monitoringa metodiku, tika identificētas vietas, kur būtu uzstādāmi stacionārie apmeklētāju automātiskie skaitītāji un kur būtu iespējams izvietot īslaicīgos – pārvietojamos apmeklētāju automātiskos skaitītājus. Tādējādi būtu iespējams rezultātus precīzāk vispārināt uz visām Latvijas ĪADT esošajām tūristu piesaistēm. Šādam nolūkam vajadzīga piecu jaunu apmeklētāju automātisko skaitītāju iegāde, ko paredzēts izvietot īslaicīgi, aptverot daudz plašāku ĪADT skaitu visā Latvijas teritorijā. Tie tiktu darbināti kā pārvietojamie skaitītāji, tostarp vietās, kur nav izveidota DAP infrastruktūra apmeklētājiem, taču apmeklētāju plūsma pastāv. Papildinoši viens vajadzīgs radošs risinājums ūdenstūristu uzskaitēm upēs, kas līdz šim palicis ārpus uzskaišu datu redzesloka (tradicionālie skaitītāji un kameras nedarbojas tik plašā zonā). Tas kopumā sniegtu jaunas zināšanas par apmeklētāju plūsmas dinamiku, antropogēno slodzi, publisko investīciju atdevi un datus risinājumiem par noslodzes plānošanu, ilgtspējīga tūrisma risinājumiem, vides izglītības potenciālu u.c. Iegūtie dati būs attiecināmi uz Latvijas situāciju kopumā, lai tos izmantotu pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā un rastu risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT. Monitoringa metodika paredz, ka dati varētu tikt salīdzināti savstarpēji un secīgi uzkrātos ik gadu. Savukārt jau izveidota ģeotelpiskā datu uzkrāšanas platforma un filtri ļautu viegli atlasīt vajadzīgo periodu teritoriju vai kādu ĪADT kategoriju.

Īstenošanas periods: 01.06.2021.-31.10.2022.

Finansētājs/ programma: Latvijas vides aizsardzības fonds

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde

Kopējais finansējums: 16538,89 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): HESPI vadošais pētnieks Andris Klepers (andris.klepers@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Agita Līviņa

 

2021
Apr
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai - EKOSOC-LV

Anotācija: 2020. gadā īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi tika koncentrēti abu institūciju resursi un iesaistīti vēl citu organizāciju rīcībā esošie dati, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti, kas veido plašāka monitoringa kvantitatīvo daļu. Lai izveidotu arī atbilstošu kvalitatīvo monitoringa daļu un novērtētu apmeklētāju motivāciju, sociālekonomisko ietekmi, ekosistēmas pakalpojumu lomu un alternatīvas rekreācijai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kā arī nodrošinātu Ķemeru Nacionālo parku ar Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai vajadzīgo resertificēšanas informāciju, plānots veikt liela apjoma koordinētu apmeklētāju aptauju desmit apmeklētāju ziņā populārākajās ĪADT Latvijā. Monitoringa datu interpretēšanai jau izveidota digitālā platforma, kurai vajadzīgs pielāgojums kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas savietošanai. Tas padziļinātu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbības kopsakarībām ĪADT. Iegūtie dati būs attiecināmi uz Latvijas situāciju kopumā, lai tos izmantotu pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā un rastu risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT.

Īstenošanas periods: 01.04.2021.-15.02.2022.

Finansētājs/ programma: Latvijas vides aizsardzības fonds

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde

Kopējais finansējums: 26 653 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): HESPI vadošais pētnieks Andris Klepers (andris.klepers@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Agita Līviņa, Anda Arkliņa, Iveta Druva-Druvaskalne

2021
Jul
Informatīvā apkopojuma sagatavošana par Latvijas PSR budžeta izdevumu pozīcijām 1961.-1990. gadam Komisijas vajadzībām - EKOSOC-LV

Anotācija: Pētījuma mērķis ir veikt informācijas izvērtēšanu, apkopošanu, par Latvijas PSR un PSRS budžeta izdevumu komplekso analīzi, identificējot izdevumu prioritātes un galvenās pozīcijas laika periodā no 1961.-1990.gadam. 

Īstenošanas periods: 24.07.2021. - 15.12.2021. 

Finansētājs: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

HESPI loma: Izpildītājs

Kopējais finansējums: 9 900,00 EUR

Pētījuma zinātniskais vadītājs (e-pasts): Gatis Krūmiņš (gatis.krumins@va.lv)

 

2018
Dec
Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību - EKOSOC-LV

Anotācija: Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības. Projekta ietvaros tiks veikta padziļināta izpēte par Latvijas valsts vērtībām, valsts institūciju pārvaldes darbības jomām, vērtību attīstību Latvijas teritorijā vēstures gaitā. Projekta komanda apskatīs jautājumu par demokrātisko vērtību svarīgumu, valsts tiesībām un to attīstību ietekmējošiem faktoriem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas Savienības pārvaldības struktūrām un politikām saistībā ar politiskās sabiedrības attīstības tematu, kā arī sabiedrības tiesībām. Atbildības un sadarbības mehānismi valsts vispārējās attīstības procesā un veidi, kā sabiedrības vērtības ietekmē tās rīcību, tiks pētīti gan makro, gan mikro līmenī, koncentrējoties, pirmkārt, uz strukturālajām ietekmēm un, otrkārt, uz personu pozicionēšanu un rīcību. Projekta uzdevumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu projektu organizāciju, vadību un atbalstīt projektu dalībniekus projekta mērķu sasniegšanu.
 • Veicināt izpratni par aktīvā pilsoniskuma attīstību un identificēšanas praksi, nosakot politiskā diskursu un lēmumu pieņemšanas procesu, kas atbilst sabiedrības vajadzībām pagātnē un tagadnē.
 • Izpētīt saikni starp pilsonisko līdzdalību (tradicionālajām un netradicionālajām formām) un vairākiem individuāliem un strukturāliem faktoriem.
 • Attīstīt zināšanu bāzi par vērtību lomu Latvijas vēstures gaitā, kā arī par mūsdienu interpretācijām par vērtībām un līdzdalības kultūru dažādās grupās.
 • Noteikt vispiemērotākos instrumentus un labāko praksi ES instrumentu izmantošanā, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.
 • Izstrādāt un validēt novatoriskus zināšanu un rīcības modeļus, kas balstīti uz iegūtajiem pētījumu rezultātiem, lai stiprinātu un veicinātu aktīvu pilsonisko iesaistīšanos un atbildīgas, drošas, izglītotas un iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības izaugsmi.
 • Palielināt izpratni par projektu un tā rezultātiem sabiedrībā, izglītības iestādēs, mācībspēkos, politikā, plaši informējot par projekta rezultātiem un zināšanu nodošanu.
 • Turpmāko projektu izstrāde, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem un iegūtajām iespējām.

Projekta galvenie rezultāti būs divas monogrāfijas, vairākas zinātniskās publikācijas akadēmiskajos žurnālos- balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādīti un pārbaudīti potenciālie rīcības modeļi pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā.

Īstenošanas periods: 03.12.2018. - 30.11.2021.

Finansētājs/ programma: Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Rīgas Stradiņa Universitāte

Kopējais finansējums: 599 839,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Gatis Krūmiņš (gatis.krumins@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Feliciāna Rajevska, Agnese Dāvidsone,Vineta Sillkāne, Jānis Buholcs, Jānis Šiliņš, Solvita Denisa-Liepniece, HESPI viespētnieks Māris Andžāns

Projekta aktualitātes:

Projekta ietvaros izstrādās rīcības modeļus pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, 22.03.2019.

Konference un diskusija  “Demokrātisku vēlēšanu nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā", 16.04.2019. (Galerija)

Dokumentāls raidījums "4. maijs: vai varēja būt citādi?", 14.05.2019.

Vidzemes Augstskolas pētnieki iesaistās Baltijas ceļa izpētē, 22.08.2019.

Dokumentāls raidījums "Baltijas ceļš - ceļš uz brīvību", 26.08.2019.

Vidzemes Augstskolā aizvadīta konference par starpkultūru komunikāciju, 06.12.2019

Zinātne pilsonisko vērtību izpētē, 31.12.2019.

Tiek izdota grāmata “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji”, 24.04.2020.

Konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, 27.10.2020.

       

2018
Dec
Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību - EKOSOC-LV

​​​​Anotācija: Projekta mērķis: veicot Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu starpdisciplināru izpēti, tai skaitā ar digitālās pētniecības metodēm, pārvarot pētniecībā pastāvošās etniskās un lingvistiskās barjeras, aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma segmentus un aspektus, vēstures periodus un jautājumus. Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu "dokumentārais mantojums", tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai, kā arī panākt jauniegūto zināšanu un konceptuālo nostādņu integrāciju  valsts un pašvaldību plānošanas dokumentos un nevalstisko organizāciju rīcības programmās. Projekta uzdevumi:

 • Analizēt, strukturēt un konceptualizēt LNB speciālos krājumus kā nozīmīgu Latvijas vēstures avotu kopumu.
 • Aprobēt pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās (publicēt zinātniskus rakstus, sagatavot izdošanai rakstu krājumus un kolektīvu monogrāfiju), noorganizēt starptautisku zinātnisku konferenci.
 • Popularizēt pētījumu rezultātus sabiedrībā (izstādes, zinātniski semināri, publiskas lekcijas un lasījumu cikli).
 • Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot rekomendācijas izglītības programmu satura pilnveidei humanitārajās jomās.
 • Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot ieteikumus Latvijas kultūras tūrisma kartes papildināšanai ar jauniem, līdz šim publiskā apritē neizmantotiem Latvijas vēstures un kultūras vēstures materiāliem.

Īstenošanas periods: 01.12.2018. - 30.11.2021.

Finansētājs/ programma: Valsts pētījumu programma "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka (projekta vadošais partneris)

Kopējais finansējums: 585 250,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Linda Veliverronena, Jānis Kalnačs, Iluta Bērziņa, Juris Smaļinskis, Aigars Andersons, Oskars Java, Anda Arkliņa, maģistra studenti - zinātniskie viesasistenti Krīstīne Grīnberga, Sanita Resne, Grigorijs Salnits, Ginta Zariņa, Zane Maļčjonoka, Liene Lāce

Plašāka informācija: https://lnb.lv/lv/projekti/dokumentara-mantojuma-izpetes-nozime-veidojot-sinergijas-starp-petniecibu-un-sabiedribu

Projekta aktualitātes:

Darba seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai", 27.05.2019.

Noslēdzošā konference ciklā "Valsts pirms valsts", 01.04.2019.

Priekšlasījums par Vidzemes muižu bibliotēku vēsturisko krājumu, 20.03.2019.

Zinātniska konference par grāmatniecību starpkaru periodā, 05.03.2019.

Izdots LNB "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums, 04.03.2019.

"Letonikas lasījumos" – priekšlasījumi par režisori Annu Lāci, 26.02.2019.

Latvijā izveidoti 3D modeļi izciliem kultūras un dabas pieminekļiem, 08.06.2020.

Konference par valsts pētījumu programmas projektiem, 20.10.2020.

Darba seminārs "Dokumentārā mantojuma resursu izmantošana skolās", 29.10.2020.

Video par Vidzemes Augstskolas aktivitātēm projektā

3 D modeļu izveide dabas un kultūras pieminekļiem LatvijāDokumentārā mantojuma iesaiste tūrismāDokumentārā mantojuma izplatīšana un integrēšana informācijas kanālosSabiedrības dažādu paaudžu informācijas uztvere digitālajā laikmetā 1. pārskats par projekta rezultātiem2. pārskats par projekta rezultātiem3. pārskats par projekta rezultātiem
2019
Oct
Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas izstrāde jomā "Uzņēmumu tūrisma pakalpojumu veidošana" - EKOSOC-LV

Anotācija: Pētījums tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” vajadzībām. HESPI projektā nodrošina eksperta pakalpojumu, izstrādājot Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju, kas ietver:

 • Esošās situācijas analīzi, iekļaujot SVID analīzi;
 • Latgales tūrisma pakalpojuma sniedzēji, perspektīvas;
 • Rīcības plānu mērķu sasniegšanai;
 • Stratēģijas ieviešanas monitoringa rādītāju un metodoloģijas iekļaušanu.

Īstenošanas periods: 01.10.2019. - 30.11.2021.

Finansētājs/ programma: Biedrība "Ludzas rajona partnerība"

HESPI loma: Eksperts

Sadarbības partneri: N/A

Kopējais finansējums: 6380 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Anda Arkliņa

2021
Aug
Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās - EKOSOC-LV

Pētījums „Sociālo pakalpojumu pieejamība Ziemeļlatgales pašvaldībās” tiek izstrādāts projekta “LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana” (Nr. AIF/2021/IK/177) ietvaros. 

Pētījuma mērķis:

 • Izvērtēt pašvaldībās pieejamos sociālos pakalpojumus, novērtēt to pieprasījumu un apzināt aktuālās vajadzības;
 • Sniegt ieteikumus jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanas iniciatīvām.

Īstenošanas periods:12.08.2021. - 30.10.2021. 

Finansētājs: Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

HESPI loma: Izpildītājs

Kopējais finansējums: 2 898, 06  EUR

Pētījuma izpildītāji (e-pasts): Hanna Mihailova (hanna.mihailova@va.lv), Katrīne Kūkoja (katrine.kukoja@va.lv

 

2021
Aug
Caps un ciet jeb Vilks – manipulators - EKOSOC-LV

Anotācija: HESPI ar Vācijas vēstniecības Rīgā finansiālu atbalstu īsteno medijpratības projektu, lai veicinātu krievu mazākumtautības bērnu noturību pret manipulatīvu informāciju. Projekta ietvaros tiks publicēta medijpratības grāmatas "Caps un ciet jeb Vilks – manipulators" versija krievu valodā, kā arī notiks tās popularizēšanas pasākumi. "Caps un ciet" / "Зубами Щелк или Волк манипулятор" ir medijpratības projekts. Tā ir pasaka bērniem ar skaidrojošo vārdnīcu, kas latviski publicēta 2019. gadā, pateicoties Kultūras ministrijas un Vidzemes Augstskolas atbalstam. Grāmatas krievu valodas versija jau agrāk sagatavota un publicēta Moldovā, pateicoties Vācijas Ārlietu ministrijas un Deutsche Welle atbalstam. Projekta mērķis ir uzrunāt skolotājus, bibliotekārus, skolēnus un viņu vecākus, kuriem dzimtā valoda ir krievu. Līdztekus grāmatas publicēšanai un nogādāšanai bibliotēkās tās autori Dr. Solvita Denisa - Liepniece un Marina Heniņa īstenos vairākas aktivitātes, lai projektu popularizētu, apvienojot izglītību (mediju pratību) un mākslu.  

Finansētājs: Vācijas vēstniecība Rīgā 

Īstenošanas laiks: 2021.gada 1.augusts - 31.decembris 

Kopējais finansējums: 5 398,64 EUR 

Kontaktpersona: zinātnisko projektu vadītāja Ieva Gintere, ieva.gintere@va.lv

2017
Sep
Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija - EKOSOC-LV

​Anotācija: Projekta zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus. Projekta ietvaros tiks radīta metodika IKT produktu veidošanai, izmantojot zināšanas modernisma mākslas teorijā un tās vēlākajā izpausmē postmodernismā, bruģējot ceļu jaunai pieejai kultūrā balstīta digitāla satura veidošanai. Jaunās metodikas izstrādes gaitā paredzēts eksperimentāli radīt IKT struktūras, prototipus un paraugus – intelektuālā kapitāla nesējus, kā arī analizēt esošos produktus. Jaunā IKT metodika sekmēs mūsdienu mākslas zināšanu pārnesi, piegādājot tās IKT jomai. Tādā veidā tiks ietekmēta Latvijas digitālā sabiedrība, kuras zināšanas par mūsdienu mākslu patlaban ir nepietiekamas.

Projekta svarīgākais ieguvums būs jauna metodika mākslas kodu interpretācijai IKT produktos, ņemot vērā, ka IKT un mūsdienu mākslas teorija patlaban savstarpēji ir īpaši atsvešinātas un nošķirtas, un mūsdienu starpnozaru zinātniskā pieeja prasa to aplūkošanu šķērsgriezumā. Modernisms ir intelektuāla paradigma, kas satur lielu slēptu kodu un atsauču daudzumu. Līdz šim ir veikti pētījumi dizaina zinātnisko pētījumu jomā, tomēr tie īpaši necentrējas ap modernisma kodiem, kas iemieso milzīgu ideju potenciālu un būtu nododams mūsdienu tehnisko zinātņu jomai. Plānotās darbības ir modernisma tradīciju izpēte, kas ir plaša un praktiskā nozīmē maz apgūta kriptogrāfijas un slēgtu semantisku kodu piepildīta teritorija, meklējot šo tradīciju saskares punktus ar informācijas tehnoloģiju zinātni.

Īstenošanas periods: 01.09.2017. - 31.08.2021.

Finansētājs/ programma: Eiropas reģionālās attīstības fonds (Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts)

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: Interaktīvā aģentūra Cube

Kopējais finansējums: 117 593,46 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Ieva Gintere (ieva.gintere@va.lv)

Projekta aktualitātes: https://va.lv/lv/zinatne/petijumi/modernisma-makslas-kodu-veicinata-ikt-produktu-inovacija

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

2020
Oct
Jaunizveidojamā Valmieras novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde - EKOSOC-LV

Anotācija: Pētījuma uzdevumi: 1) veikt apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju (kopā sauktas – Iestādes) darbības raksturojumu; 2) izstrādāt apvienojamo pašvaldību Iestāžu turpmākās darbības modeli; 3) izstrādāt apvienojamo pašvaldību jaunizveidotā novada pašvaldības administrācijas pārvaldes modeli.

Īstenošanas periods: 19.10.2020. - 20.05.2021.

Finansētājs/ programma: Valmieras pilsētas pašvaldība

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Sadarbības partneri: N/A

Finansējums:

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Sarmīte Rozentāle, Agnese Dāvidsone, Aigars Andersons, Jānis Bikše, Anna Broka, Hanna Mihailova, Anda Arkliņa