Aktuālie pētījumi

2020
Mai
Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē - EKOSOC-LV

Pētījuma finansētājs/ programma: Eiropas reģionālās attīstības fonds (Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts)

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Īstenošanas periods: 01.05.2020. – 30.04.2023.

Pētījuma mērķis: Izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē.

Pētījuma galvenās aktivitātes/ uzdevumi: Teorētiskās literatūras un prakses izpēte, ārvalstu mobilitāte, modeļu izstrāde, aprobācija un uzlabošana, publikāciju sagatavošana un publicēšana, pētījuma rezultātu prezentācija konferencēs un semināros, sabiedrības informēšana par rezultātiem.

Pētījuma galvenie rezultāti: Sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā.

Sadarbības partneri: N/A

Pētījuma/ projekta finansējums: 133805,88 EUR

HESPI iesaistītais personāls: Anžela Jurāne-Brēmane

Kontaktpersona (e-pasts): anzela.jurane-bremane(at)va.lv

Publiskie pētījuma rezultāti:

Projekta logo:

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

2018
Dec
Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību - EKOSOC-LV

Projekts „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības.

Projekta ietvaros tiks veikta padziļināta izpēte par Latvijas valsts vērtībām, valsts institūciju pārvaldes darbības jomām, vērtību attīstību Latvijas teritorijā vēstures gaitā. Projekta komanda apskatīs jautājumu par demokrātisko vērtību svarīgumu, valsts tiesībām un to attīstību ietekmējošiem faktoriem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas Savienības pārvaldības struktūrām un politikām saistībā ar politiskās sabiedrības attīstības tematu, kā arī sabiedrības tiesībām. Atbildības un sadarbības mehānismi valsts vispārējās attīstības procesā un veidi, kā sabiedrības vērtības ietekmē tās rīcību, tiks pētīti gan makro, gan mikro līmenī, koncentrējoties, pirmkārt, uz strukturālajām ietekmēm un, otrkārt, uz personu pozicionēšanu un rīcību.

Projekta uzdevumi:

Nodrošināt kvalitatīvu projektu organizāciju, vadību un atbalstīt projektu dalībniekus projekta mērķu sasniegšanu.

Veicināt izpratni par aktīvā pilsoniskuma attīstību un identificēšanas praksi, nosakot politiskā diskursu un lēmumu pieņemšanas procesu, kas atbilst sabiedrības vajadzībām pagātnē un tagadnē.

Izpētīt saikni starp pilsonisko līdzdalību (tradicionālajām un netradicionālajām formām) un vairākiem individuāliem un strukturāliem faktoriem.

Attīstīt zināšanu bāzi par vērtību lomu Latvijas vēstures gaitā, kā arī par mūsdienu interpretācijām par vērtībām un līdzdalības kultūru dažādās grupās.

Noteikt vispiemērotākos instrumentus un labāko praksi ES instrumentu izmantošanā, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

Izstrādāt un validēt novatoriskus zināšanu un rīcības modeļus, kas balstīti uz iegūtajiem pētījumu rezultātiem, lai stiprinātu un veicinātu aktīvu pilsonisko iesaistīšanos un atbildīgas, drošas, izglītotas un iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības izaugsmi.

Palielināt izpratni par projektu un tā rezultātiem sabiedrībā, izglītības iestādēs, mācībspēkos, politikā, plaši informējot par projekta rezultātiem un zināšanu nodošanu.

Turpmāko projektu izstrāde, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem un iegūtajām iespējām.

Projekta galvenie rezultāti būs divas monogrāfijas, vairākas zinātniskās publikācijas akadēmiskajos žurnālos- balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādīti un pārbaudīti potenciālie rīcības modeļi pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā.

Raksturvārdi (raksturo pētījuma tematiku): pilsoniskā sabiedrība, sabiedrības drošumspēja, pilsoniskā līdzdalība, demokratizācija un vērtības, pārvaldība.

Projekta vadītājs: Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Projekta galvenie izpildītāji: Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska, Dr.phil. Agnese Dāvidsone, Dr.psych., Mg.math.Vineta Sillkāne, Dr.sc.comm. Jānis Buholcs, Dr.hist. Jānis Šiliņš, Aija Lulle, Dr.sc.comm.Solvita Denisa-Liepniece,  Dr.sc.pol. Māris Andžāns

Īstenošanas laiks: 2018.g. 3. decembris – 2021. g. 30. novembris.

Kopējais budžets: 599 839,00 EUR

Projekta finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Stradiņu Universitāte

Vairāk par projektu: ViA rektors/ HESPI vadošais pētnieks/ Projekta vadītājs Gatis Krūmiņš (gatis.krumins@va.lv)

Projekta aktualitātes

16.04.2019.         Konference un diskusija  “Demokrātisku vēlēšanu nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā" (Galerija, ieraksti sociālajos tīklos pieejami šeit, šeit un šeit!)

22.08.2019. Vidzemes Augstskolas pētnieki iesaistās Baltijas ceļa izpētē

       

2018
Dec
Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību - EKOSOC-LV

​​Projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros.

Projekta mērķis

Veicot Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu starpdisciplināru izpēti, tai skaitā ar digitālās pētniecības metodēm, pārvarot pētniecībā pastāvošās etniskās un lingvistiskās barjeras, aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma segmentus un aspektus, vēstures periodus un jautājumus.

Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu "dokumentārais mantojums", tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai.

Panākt jauniegūto zināšanu un konceptuālo nostādņu integrāciju  valsts un pašvaldību plānošanas dokumentos un nevalstisko organizāciju rīcības programmās.

Projekta uzdevumi

Analizēt, strukturēt un konceptualizēt LNB speciālos krājumus kā nozīmīgu Latvijas vēstures avotu kopumu.

Aprobēt pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās (publicēt zinātniskus rakstus, sagatavot izdošanai rakstu krājumus un kolektīvu monogrāfiju), noorganizēt starptautisku zinātnisku konferenci.

Popularizēt pētījumu rezultātus sabiedrībā (izstādes, zinātniski semināri, publiskas lekcijas un lasījumu cikli).

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot rekomendācijas izglītības programmu satura pilnveidei humanitārajās jomās.

Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sagatavot ieteikumus Latvijas kultūras tūrisma kartes papildināšanai ar jauniem, līdz šim publiskā apritē neizmantotiem Latvijas vēstures un kultūras vēstures materiāliem.

Projekta vadošais partneris - Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta finansējums: 585 250,00 EUR

ViA budžets: 190 000 EUR

Projekta īstenošanas periods: 12.2018.−12.2021.

Projekta finansētājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija

Vairāk par projektu: HESPI vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Projekta aktualitātes

Darba seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai", 27.05.2019.

Noslēdzošā konference ciklā "Valsts pirms valsts", 01.04.2019.

Priekšlasījums par Vidzemes muižu bibliotēku vēsturisko krājumu, 20.03.2019.

Zinātniska konference par grāmatniecību starpkaru periodā, 05.03.2019.

Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums, 04.03.2019.

"Letonikas lasījumos" – priekšlasījumi par režisori Annu Lāci, 26.02.2019.

3 D modeļu izveide dabas un kultūras pieminekļiem LatvijāDokumentārā mantojuma iesaiste tūrismāDokumentārā mantojuma izplatīšana un integrēšana informācijas kanālosSabiedrības dažādu paaudžu informācijas uztvere digitālajā laikmetā
2019
Oct
Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas izstrāde jomā "Uzņēmumu tūrisma pakalpojumu veidošana" - EKOSOC-LV

Pētniecības projekts "Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas izstrāde jomā "Uzņēmumu tūrisma pakalpojumu veidošana"" tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” vajadzībām. Pētījuma pasūtītājs: Biedrība "Ludzas rajona partnerība".

HESPI projektā nodrošina eksperta pakalpojumu, izstrādājot Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju, kas ietver:

 • Esošās situācijas analīzi, iekļaujot SVID analīzi;
 • Latgales tūrisma pakalpojuma sniedzēji, perspektīvas;
 • Rīcības plānu mērķu sasniegšanai;
 • Stratēģijas ieviešanas monitoringa rādītāju un metodoloģijas iekļaušanu.

Īstenošanas laikā eksperts eksperts piedalās projekta pasākumos.

Īstenošanas laiks: 2019.g. 1. oktobris - 2021.g. 30. novembris

Budžets: 6380 EUR

Vairāk par projektu: HESPI vadošā pētniece, direktore Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

 

2017
Sep
Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā - EKOSOC-LV

 

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

Pētījuma mērķis: IKT iespējās balstītu divu digitālo lietotņu – „Datu banka” un „Datu analīze” – prototipa kā vienota un jauna pētniecības e-vides instrumenta izstrāde, lai automatizētu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanu specifiskās reģionālās teritorijās.

Rūpniecisks pētījums, kura rezultātā plānots radīt algoritmus un tehnoloģiskus risinājumus prototipa produktīvas un efektīvas funkcionalitātes sasniegšanai, integrējot tradicionālo (t.sk. mobilo) un lielo datu kopas. Pētījuma galvenie uzdevumi:

 • Pētījuma lauka priekšizpēte, kuras laikā tiek izstrādāts  konceptuāls, zinātniski pamatots pētījuma veikšanas stratēģiskais un taktiskais modelis;
 • Prototipa arhitektūras modeļa un paša prototipa izstrāde;
 • Prototipa pilottests ar tā pirmreizējo publicēšanu plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tehnoloģisko algoritmu darbības novērošanu, problēmu identificēšanu un to pilnveidošanas iespēju izpēti, korekcijas;
 • Prototipa atkārtots tests plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tā darbības un veiktspējas novērtēšanu pēc dažādiem parametriem;
 • Pētījuma noslēgums ar prototipā iekļauto algoritmu un tehnoloģisko risinājumu aprakstu un veiktspējas rezultātiem.

Pētījuma laikā plānotas vairākas populārzinātniskas, starptautiskas zinātniskas publikācijas un pētījuma rezultātu prezentācijas, kā arī starptautiskās mobilitātes pasākumi.

Sadarbības partneris: SIA „Sapere Aude”.

Pētījuma projekts tiek īstenots ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu (ERAF).

Projekta vadītāja: HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa (iluta.berzina(at)va.lv)

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110

 

2017
Sep
Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija - EKOSOC-LV

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

Projekta mērķis: Projekta "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" (Leveraging ICT product innovations by enhancing codes of modern art) zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Projekta ietvaros tiks radīta metodika IKT produktu veidošanai, izmantojot zināšanas modernisma mākslas teorijā un tās vēlākajā izpausmē postmodernismā, bruģējot ceļu jaunai pieejai kultūrā balstīta digitāla satura veidošanai. Jaunās metodikas izstrādes gaitā paredzēts eksperimentāli radīt IKT struktūras, prototipus un paraugus – intelektuālā kapitāla nesējus, kā arī analizēt esošos produktus. Jaunā IKT metodika sekmēs mūsdienu mākslas zināšanu pārnesi, piegādājot tās IKT jomai. Tādā veidā tiks ietekmēta Latvijas digitālā sabiedrība, kuras zināšanas par mūsdienu mākslu patlaban ir nepietiekamas.

Projekta svarīgākais ieguvums būs jauna metodika mākslas kodu interpretācijai IKT produktos, ņemot vērā, ka IKT un mūsdienu mākslas teorija patlaban savstarpēji ir īpaši atsvešinātas un nošķirtas, un mūsdienu starpnozaru zinātniskā pieeja prasa to aplūkošanu šķērsgriezumā. Modernisms ir intelektuāla paradigma, kas satur lielu slēptu kodu un atsauču daudzumu. Līdz šim ir veikti pētījumi dizaina zinātnisko pētījumu jomā, tomēr tie īpaši necentrējas ap modernisma kodiem, kas iemieso milzīgu ideju potenciālu un būtu nododams mūsdienu tehnisko zinātņu jomai. Plānotās darbības ir modernisma tradīciju izpēte, kas ir plaša un praktiskā nozīmē maz apgūta kriptogrāfijas un slēgtu semantisku kodu piepildīta teritorija, meklējot šo tradīciju saskares punktus ar informācijas tehnoloģiju zinātni.

Sadarbības partneris: Interaktīvā aģentūra Cube.

Pētījuma projekts tiek īstenots ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu (ERAF).

Projekta vadītāja: HESPI pētniece Dr.art. Ieva Gintere (ieva.gintere(at)va.lv)

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

2017
Sep
Latvijas tūrisma intelekts - EKOSOC-LV

 

ERAF_ ansamblis + PostDoc.png

 

Projekta mērķis: izmantojot IKT jomas attīstības priekšrocības un lielo datu apstrādes iespējas, radīt ar ĢIS risinājumiem saistītu tūrisma intelekta platformu regulāras un daudzveidīgas tirgus informācija analīzei un attīstības tendenču prognozēšanai Baltijas mērogā Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanai eksporta tirgos, vienlaikus dodot pienesumu reģionālās attīstības veicināšanā.

Latvijas tūrisma intelekts (Tourism Intelligence Latvia) (saīsināti: TourInteLV) ir projekts, kas iesaista kopdarbības pētniecību integrētu vienotā IKT platformā ar GIS telpiskās izpētes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem, sociālo zinātņu un sarežģītības zinātnes pamatni, lai dotu iespēju tūrismā iesaistītajām pusēm pieņemt stratēģiski pamatotus lēmumus to konkurētspējas kāpināšanai. Digitālā pasaule ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) saziņu rada jaunas iespējas informācijas pielietojumam, kas papildina līdzšinējo tradicionālo valsts statistiku. TourInteLV paredz Baltijas valstu mēroga lielo datu automatizētu apkopošanu tūrisma savienojamības un kopsakarību padziļinātai izpētei, veidojot arī jaunas interaktivitātes formas un iespējamu galamērķa pārvaldes organizāciju iesaisti datu ziņošanā.

Paredzēts izveidot vienotu tirgus datu intelekta platformu, kas balstās uz socitehniskas sistēmas modelēšanas bāzes. Tā būtu plaši pielietojama gan dažāda mēroga tūrisma galamērķu līmenī, gan tūrisma komersantiem paplašinot labuma guvēju loku līdz visaptverošam nozares saistīto jomu līmenim. TourInteLV viena no priekšrocībām ir nākotnes tendenču prognozēšanas iespēja, kas balstīsies uz precīzi segmentētu datu atlasi. Dati no jau esošajiem statistikas resursiem plašākā Baltijas līmenī, publiski pieejamās viesnīcu pasūtināšanas vietnes un tur publicētie kvalitātes reitingi, biļešu tirdzniecības vietu statistika, ģeolokācijas dati sniedz plašas iespējas daudz padziļinātākai tūrisma plūsmas norišu izpētei laikā un telpā. To kombinējot ar ĢIS telpiskās analīzes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem rodas prioritāro viedās specializācijas jomu radītās priekšrocības par tradicionālu uzskatītas starpdisciplināras nozares attīstībai.

Plānotie rezultāti: Ieviests starptautiski un nozarē apspriests pētnieciskais projekts ar aktuālu teorētisko pamatojumu problēmas risinājumam. Izveidots ar liela apjoma datu precīzu iesaisti veidots, zinātniski pamatots un praktiski pielietojams socio-tehniskas sistēmas modelis un IKT risinājums ar praktisku pielietojumu.

Pētījuma projekts tiek īstenots ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu (ERAF).

Projekta vadītāja: HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers (andris.klepers(at)va.lv)

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/100

Vadlīnijas par apmeklējuma skaita noteikšanu tūrisma un atpūtas objektos vai publiskajos pasākumos
2020
Jul
Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (COVIDzīve) - EKOSOC-LV

Īstenošanas periods: 01.07.2020. - 31.12.2020.

Finansētājs/ programma: Valsts pētījumu programma „Covid-19 seku mazināšanai”

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadošā institūcija), Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Finansējums: 497580,00 EUR

Projekta vadītājs (e-pasts): Līga Cvetkova (liga.cvetkova@va.lv)

Iesaistītais personāls: Gatis Krūmiņš, Feliciana Rajevska, Jānis Buholcs, Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone, Anna Broka, Hanna Mihailova, Sarmīte Rozentāle; SSII pētniece Ginta Majore, SSII zinātniskā viesasistente Mairita Zaķe, viespētnieki Zigurds Zaķis, Ieva Bērziņa, maģistrantūras studenti - zinātniskie viesasistenti Sanda Šapale, Angeļina Aņisimova, doktorante - zinātniskā viesasistente Ieva Grīntāle

Anotācija: Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, kā arī sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Projekta rezultātā plānots:

 • Izstrādāt vadlīnijas uzlabota, studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai attālināto mācību un studiju platformās, kas analizē problēmas un iesaka risinājumus politikas veidotājiem;
 • Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus par nodarbinātību un drošu un veselīgu darba vidi attālināta darba apstākļos, ļaujot veiksmīgāk risināt pāreju uz attālināto darbu;
 • Veikt izvērtējumu par sabiedrības medijpratību un noturību pret dezinformāciju, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem;
 • Izvērtēt ārkārtas stāvokļa sociālo un psiholoģisko ietekmi, kā arī sociālo pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu, kas palīdzēs atbildīgajām institūcijām nākotnē plānot efektīvākus atbalsta pasākumus.

2017
Sep
Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos (MAMBA) - EKOSOC-LV

Pētījumu projekts "Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos" (MAMBA) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Mobilitātes risinājumu izpēte un ieviešana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos.

Projekta partneri: Diaconie of Schleswig Holstein (Vācija), Nordregio (Zviedrija), Vidzemes Augstskola, HESPI (Latvija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), County of Ploen (Vācija), County of Cuxhaven (Vācija), Regional Council of South Ostrobothnia (Somija), South Ostrobothnia Health Technology Dmelopment Centre (Somija), Regional Council of North Karelia (Somija), Vejle Municipality (Dānija), Municipalityof Trelleborg (Zviedrija), Bielsko District (Polija), Bielsko-Biala Regional Development Agency (Polija), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility-Law, Economics and Policy (Vācija), VSIA "Autotransporta direkcija" (Latvija).

Vairāk par projektu:

HESPI direktore un pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2019
Jun
Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība/ RETROUT - EKOSOC-LV

Projekts "Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība”/RETROUT tiek īstenots INTERREG programmas ietvaros.

Vidzemes Augstskolas HESPI pētniekiem projektā paredzēts izstrādāt pētījumu par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku, izmantojot publiski pieejamos pētījumus un statistikas datus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Somijā un Zviedrijā un padziļināti izvērtējot makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku Kurzemes reģionā.

Plašāka informācija par projektu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/retrout-116.html

Īstenošanas laiks: 10.06.2019. - 01.05.2020.

ViA budžets: EUR 11833,80

Vairāk par projektu: HESPI pētniece Iluta Bērziņa (iluta.berzina@va.lv)