Publikācijas

2019

Bikše J., Līvina, A., Rozentāle, S., Urrea, J. - IT-Based Transport Mobility Solutions – New Opportunities for Tourism

In: Proceedings of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th World Tourism Conference, pp. 305-3015.

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, January 10-12, 2019

 

Publikācija pieejama šeit!

ISBN 978-89-922250-05-4

 

Grāvīte V. - Creative Industries: Fashion Events As A Tourism Product. Case Study of Riga Fashion Week

In: Proceedings of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th World Tourism Conference, pp. 295-304.

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, January 10-12, 2019

 

Publikācija pieejama šeit!

ISBN 978-89-922250-05-4

Liviņa, A., Smaļinskis J. - Use of Natural and Cultural Heritage in Tourism Marketing. Case of Latvia.

In: Proceedings of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th World Tourism Conference, pp. 103-114.

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, January 10-12, 2019

 

Publikācija pieejama šeit!

ISBN 978-89-922250-05-4

Līviņa, A., Smaļinskis, J. - Challanges for The Governance of International Tourism Routes

In: Proceedings of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th World Tourism Conference, pp. 317-324.

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, January 10-12, 2019

 

Publikācija pieejama šeit!

ISBN 978-89-922250-05-4

2018

Rajevska F., Rajevska O. - Why the share of small amount pensions is so substantial in Latvia?

6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE

Riga, Latvia, November 23-25, 2016

Pieejams šeit

Atbildīgā redaktore Feliciana Rajevska - Sociālās politikas transformācijas līkloči

Monogrāfija izdota EKOSOC-LV projekta 5.2.6. “ Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā ” ietvaros.

Līdzautori:

HESPI vadošā pētniece Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska

HESPI zinātniskā asistente Mg.sc.pol. Anna Broka

HESPI zinātniskā asistente Mg.sc.comp. Katrīne Kūkoja

HESPI zinātniskā asistente Mg.sc.soc. Ligita Kūle

HESPI viespētnieces Taņa Lāce un Liene Golča

 

Iespiesta tipogrāfijā Zelta Rudens Printing, 2018

ISBN 978-9984-633-43-5

Grāmatas elektroniskā versija pieejama šeit!

Bērziņa I - THE MODEL OF AUTOMATION AND EXTENSION OF TOURISM ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT IN SPECIFIC REGIONS

In: Proceedings of the International Scientific Conference "RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2018" Volume II, 2018. pp 195 - 202.

Publikācija pieejama šeit!

Indeksēts: AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete; Web of Science ™- Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); Thomson Reuters Elsevier SCOPUS (sk.3.lpp. http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2018_vol_1/docs/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol1.pdf)

Broka, A., Mihailova, H. Demme-Vimba, D. - Atbalsta sistēmas analīze sociāli mazaizsargāto jauniešu spējināšanā/ spēcināšanā lauku apvidos Vidzemes reģionā

Kolektīvās monogrāfijas " Sociālās politikas transformācijas līkloči", 141.-178. lpp

Raksts pieejams šeit!

Bucholtz, I. - Bridging bonds: Latvian migrants’ interpersonal ties on social networking sites

*Media, Culture & Society, 41*(1), 104-119. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443718764576

Bucholtz, I. - The social construction of environment in Latvian local newspapers

In A. Auziņa (Ed.), *Proceedings of the 19th  international conference "Economic science for rural development," No 48: Integrated and Sustainable Regional Development; Marketing and Sustainable Consumption* (pp. 52–61). Jelgava:  LLU ESAF.
https://www.researchgate.net/publication/325063500

Druva-Druvaskalne I., Līviņa A. - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošo jauniešu vides apziņa

 

Pētījums projekta  “Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) ietvaros.

Galvenā redaktore Dr. habil. oec. Baiba Rivža - Simtam pāri. Viedā Latvija

Autoru kolektīva monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" ir sagatavota balstoties uz paveikto Valsts pētījumu programmā "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)".

Līdzautori:

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

HESPI vadošā pētniece  Dr.sc.pol Feliciana Rajevska

Par monogrāfiju

Galvenā redaktore Dr. habil. oec. Baiba Rivža - Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai

Monogrāfija izdota EKOSOC-LV projekta 5.2.3. “Lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā” ietvaros.

Līdzautori:

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

HESPI vadošā pētniece Dr.oec. Agita Līviņa

HESPI vadošais pētnieks Dr.hist. Gatis Krūmiņš

HESPI zinātniskais asistents Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons

Mg.paed. Vija Melbārde

Mg.oec. Maira Ore

Monogrāfija "Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai"  (PDF monogrāfijas fails)

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. - Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study.

10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education,
proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17 2018, vol. 1, p. 426-431.

Pieejams šeit

Golča, L. - Sociālās investīcijas darba vidē balstītu mācību attīstīšanai

Kolektīvās monogrāfijas "Sociālās politikas transformācijas līkloči", 96.-120. lpp.

Raksts pieejams šeit!

Grinfelde,I., Veliverronena, L. - The limits of creative approach: conducting an orchestra of emotions in the darkness.

Creativity Studies 11 (2), 362-376. DOI: https://doi.org/10.3846/cs.2018.7183

Publikācija pieejama šeit!

Kalnačs J. - Monogrāfija "Kokmuiža un tās alus darītava"

Piektdien, 7. septembrī, Kokmuižas svētku „Septiņu ceļu ceļojums” ietvaros notika HESPI pētnieka Dr.art. Jāņa Kalnača grāmatas “Kokmuiža un tās alus darītava” atvēršana.

Kalnačs J. - Kārlis Padeg`s Red Laugh The High Song of Insanity, Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War

Nodaļa : Kārlis Padeg`s Red Laugh The High Song of Insanity, Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War, pp 129-140

Klepers, A. - Spatial analysis of tourism places in post-Soviet contexts: Tourist destination of Baltic states

Journal of Remote Sensing & GIS

Klepers, A. - Problems of tourism destination management in Latvia

Folia Geographica, 16. 46-54. ISSN 1407 – 5229.

Kūkoja K. - Sociālās investīcijas pirmsskolas vecuma bērnos

Kolektīvās monogrāfijas "Sociālās politikas transformācijas līkloči", 50.-59. lpp

Raksts pieejams šeit!

 

Kūle, L. - Speciālās izglītības iekļaušana pirmsskolas un pamatskolas vispārējā izglītībā Latvijā

Kolektīvās monogrāfijas "Sociālās politikas transformācijas līkloči", 60.-95.lpp.

Raksts pieejams šeit!

Lāce, T. - Valdības politika bērnu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā

Kolektīvās monogrāfijas "Sociālās politikas transformācijas līkloči", 24.-49. lpp

Raksts pieejams šeit!

Leščevica, M., Kreituze, I. - PROSPECT POSSIBILITIES OF REMOTE WORK FOR INVOLVEMENT OF LATVIAN DIASPORA’S IN ECONOMY AND BUSINESSES OF LATVIA

In: Proceedings of the International Scientific Conference "RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2018." Volume II, 2018. pp 173 - 179.

Publikācija pieejama šeit!

Paškevica, B. - Sievietes Reformācijas ceļā

Autore kolektīvajā monogrāfijā

Rīga LU Akadēmiskais apgāds 2018

Paškevica, B. - Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā

Autore kolektīvajā monogrāfijā

Sast. Māra Grudule, Rīga LU LFMI 2018

Rajevska F. - Sociālās politikas transformācijas līkloči Latvijā pēckrīzes posmā

Kolektīvās monogrāfijas " Sociālās politikas transformācijas līkloči", 6.-23. lpp

Raksts pieejams šeit!

Rajevska F. - Sociālā politika

Raksts Nacionālā enciklopēdija. Latvija. LNB, 2018, lpp.644-646

Rajevska F., Rajevska O. - (In)effectiveness of the Latvian pension system in addressing t he problem of poverty among the elderly

Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference: “Contemporary problems of intergenerational relations  and pension systems:  a theoretical and empirical perspective “. Lodz, Poland, April 19-20, 2018.

Pieejama šeit..

S.Rozentāle, I.Druvaskalne - Lauku telpas dzīvotspēja

Tautas attīstības pārskata nodaļa “Lauku telpas dzīvotspēja” LU, 2018

Silkāne, V. - Pavirzīšanas iespējas veicināt dalību vēža savlaicīgas atklāšanas programmā.

Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas, pp. 190-204

Silkane, V., Austers, I. - Health procrastination: The experience of 35-44 years old men

6TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE SOCIETY. HEALTH. WELFARE, SHS Web of Conferences, Volume 40

Silkane, V., Davidsone, A., Veliverronena, L. - THE ROLE OF HEALTH LITERACY IN PREDICTING PATIENT SATISFACTION WITH HEALTH CARE

Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Volume VII, May 25th -26th, 2018. 240-250

Smaļinskis, J. - Izdevums "Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā"

2018. gada nogalē ir sagatavots neliels izdevums ar nosaukumu “Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā”, kuras autors ir HESPI pētnieks Juris Smaļinskis. Tajā izklāstīti pētījuma rezultāti par to, kādā veidā tūrisma uzņēmēji, pašvaldības un citi tūrismā iesaistītie spēlētāji izmanto dabas un kultūras resursus, gan reklamējot tūrisma produktu, gan attiecīgās teritorijas kā tūrisma galamērķus. Pētījuma sagatavošanas gaitā tika intervēti arī vietējie ceļotāji, lai noskaidrotu, kādus tūrisma informācijas avotus tie izmanto pirms ceļojuma. Cerams, ka izdevums palīdzēs labāk ieraudzīt tās vērtības, kas ir mums visapkārt, kā arī rosinās tūrismā iesaistītās puses caur mārketinga prizmu paraudzīties uz tām mazliet savādāk.

Izdevums pieejams šiet: https://we.tl/t-vJx7pxt7qt

Veliverronena L., Grīnfelde I. - HIGHER EDUCATION IN TOURISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE LATVIAN TOURISM INDUSTRY

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION." Volume I, May 25th-26th, 2018. 580-589

Publikācija pieejama šeit!

2017

Andersons A., Rozentale S. - DYNAMIC SIMULATION MODEL FOR SUSTAINABLE MUNICIPALITY DEVELOPMENT IN VIDZEME REGION, LATVIA

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2606

Broka A., Mihailova A., Demme-Vimba D. - Meaningful employment of young adults with intellectual disabilities in Latvia.

In: Proceedings of 18th Annual international scientific conference " Economic science for rural development", 27-28 April 2017, Jelgava, Latvia. pp.38-47

Available here

Bucholtz I. - ENVIRONMENTAL COMMUNICATION IN LATVIAN MUNICIPAL NEWSLETTERS

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2583

Gintere I. - Codes of Musical Modernism and Latvian Contemporary Music.

4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts.
SGEM: conference proceedings.
Book 6, Science and Arts, Volume 1. Vienna: SGEM. pp. 435-442.

Available here

 

 

Golca L., Rajevska F. - Work based learning programmes in Latvia

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelgava, Latvia. Vol. 45, pp.79-86.

Available here

Karaseva A. - MANIFESTATIONS OF TEACHER PROFESSIONAL AGENCY IN RELATION TO INTEGRATION OF ICT IN TEACHING

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 500 - 514

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2296

Krūmiņš G. (sast.) - Latvijas tautsaimniecības vēsture

Jumava, Rīga, 2017

Sastādītājs un zinātniskais redaktors: Vidzemes augstskolas rektors, Dr. hist. Gatis Krūmiņš
Autori: E. Evarts, Ē. Jēkabsons, V.P. Karnups, O. Kehris, E. Krastiņš, P. Leiškalns, I. Mežs, U. Osis, R. Remess, J. Šiliņš, V. Dombrovskis.
Recenzenti: prof. Inna Šteinbuka, prof. Ilgvars Butulis

Kūle L., Rajevska F. - THE INCLUSION OF SPECIAL EDUCATION INTO PRESCHOOL AND ELEMENTARY GENERAL EDUCATION INSTITUCIONS IN LATVIA

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 60 - 70

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2352

Legzdina K., Rajevska F. - Step towards alternative child care: analysis of child care deinstitutionalization components (based on the research in Vidzeme region, Latvia)

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava Latvia, Vol. 46, pp.92-100

Available here

Lescevica M., Pukite I. - Modern solutions to decision making process for residential housing management in high migration conditions

In: proceedings of 18th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelgava Latvia, Vol. 46, pp.101-108

Available here

Livina A., Reddy M. - NATURE PARK AS A RESOURCE FOR NATURE BASED TOURISM

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2590

Līviņa A., Turlajs J., Druva-Druvaskalne I., Valtenbergs V. - Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstības salīdzinājums

Latvijas Universitātes 75. ikgadējās zinātniskās konferences "Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne" referātu tēzes, Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 390. lpp., 235. - 237. lpp.

Available here

Melbārde V., Ore M. - SMART PEOPLE: REGION PROCESS ANALYSIS

In: 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 347 - 356

Available here

Ore M., Melbarde V. - Resources of environment: aspects of smart rural development

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava, Latvia. Vol. 45, pp.186-195.

Available here

Rajevska F., Reima K. - INVESTING IN PRESCHOOL AGE CHILDREN – A CASE STUDY OF VIDZEME REGION (LATVIA)

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 4, pp. 353 - 362

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2247

Rozentāle S. - Algot galvas, nevis rokas

Sarmīte Rozentāle, Vidzemes Augstskolas profesore, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētniece žurnāla Dienas Biznesa jaunajā reģioniem veltītajā pielikumā Biznesa Plāns/ Vidzeme (18.05.2017., 18. lpp.) iezīmē Vidzemes reģiona situāciju darbaspēka piesaistē, raksturo Vidzemes uzņēmējdarbības vidi, komentē mazpilsētu un reemigrācijas problēmas, kā arī Vidzemes tautsaimniecības attīstību nākotnē.

Rozentale S., Andersons A. - INDICATORS AFFECTING VIDZEME REGION SMART DEVELOPMENT

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2604

Rozentale S., Livina A. - Qualitative Assessment in Higher Education

International Journal of Education and Learning Systems, 2, 39-46. IARAS Pub.

Available here

Smalinskis J., Auzina A. - Preconditions for establishment and historical development stages of Latvian rural tourism association "Country holidays"

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava, Latvia. Vol. 45, pp.221-227.

Available here

Smaļinskis J., Līviņa, A. - Dabas parkam “Abavas senleja” - 50

Vides Vēstis. Vasara 02/2017. 26-29.lpp. ISSN 1407-2939

Digitālā žurnāla versija

Vaeliverronen L., Kruzmetra Z., Livina A., Grinfelde I. - Engagement of Local Communities in Conservation of Cultural Heritage in Depopulated Rural Areas in Latvia

International Journal of Cultural Heritage, 2, 13-21. IARAS Pub.

Available here

 

Valtenbergs V., Brigsa S., Livina A., Vilka I. - SCENARIOS OF LOCAL GOVERNMENT INTERVENTION IN CASE OF MARKET FAILURE. THE CASE OF LATVIA

In: 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 655 - 666

Available here

Veidemane K., Ruskule A., Strake S., Purina I., Aigars J., Sprukta S., Ustups D., Putnis I., Klepers A. - Application of the marine ecosystem services approach in the development of the maritime spatial plan of Latvia

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 

Volume 13, 2017 - Issue 1

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21513732.2017.1398185

Veliverronena L., Grīnfelde I., Smukā I., Līviņa A., Smaļinskis J., Vasile R., Krūzmētra Ž., Buholcs J. - Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, 2017

Zinātniskais un literārais redaktors Jānis Kalnačs

Izdevuma sagatavošana finansēta no Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projekta "Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" līdzekļiem un iespiešanas darbi finansēti no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares finansējuma.

Publikācijas elektroniskā versija pieejama šeit:

Ievads angļu valodāPadomnieks elektroniski (latviešu valodā)

2016

Grinfelde I., Livina A. - Enhancing vitality of young students by integrated experience-based outdoor education methods.

In: Abstract book Monitoring and management of visitors in Recreational and Protected areas. pp.489-492.

Abstract book

Jānis Turlajs ( Jana seta Map Publishers, Population, Economic performance and dynamic, maps), Iveta Druva Druvaskalne, Visvaldis Valtenbergs (HESPI, Human capital in cities, Social inclusion and quality of life), Visvaldis Valtenbergs (HESPI, Pointers for policy), Andris Klepers , Agita Līviņa (HESPI, external readers ) - VASAB pārskata "Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība" gala ziņojums

VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” gala ziņojums. Publicēts 2016. gada 18. janvārī.

Pieejams šeit!

 

Karaseva A. - Relationship of Internet self-efficacy and online search performance of secondary school teachers

INTERNATIONAL CONFERENCE; MEANING IN TRANSLATION: ILLUSION OF PRECISION, MTIP2016
Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences
Volume: 231
Pages: 278-285
DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.09.103
Published: 2016 ,  ISSN: 1877-0428 

Klepers A., Druva-Druvaskalne I., Ābele L., Jūrmalietis R., Kokina I., Bāra J., Martinsone Ž. - Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:sociālās vides potenciāls.

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 70(3), 102-111.lpp.

Leščevica M. - Innovative approach to Diaspora's involvement in Latvia's enrepreneurship: technology and tools

3rd International Multidisciplinary Scientific conference in Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria. Proceedings annually indexing in Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ELSEVIER Products - SCOPUS and etc., CrossRef (SGEM is a voting member and a registered publisher), ProQuest, EBSCOHost, the British Library. ISBN 978-619-7105-45-2. 8 pages.

Leščevica M. - E-learning in Internationalization of Entrepreneurship

3rd International Multidisciplinary Scientific conference in Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria Proceedings annually indexing in Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge,  ELSEVIER Products - SCOPUS and etc., CrossRef (SGEM is a voting member and a registered publisher), ProQuest, EBSCOHost, the British Library. ISBN 978-619-7105-45-2, 8 pages.

Lescevica M., Pelše M. - Smart Specialization Assessment in Latvia

In proceedings “Economics Science for Rural Development”, Jelgava, 2016.

Livina A., Grinfelde I. - Comparison of local and foreign visitor`s choices in two national parks in Latvia

In: Abstract book Monitoring and management of visitors in Recreational and Protected areas. pp.314-316.

Abstract book

Livina A., Rozentale S., Brigsa S., Andersons A., Kreituze I. - Personal competences for future labour market in Vidzeme region, Latvia.

In: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. Apr 2016, Issue 42, p107-113. 7p. , Database: Academic Search Complete, Web of Science

Conference Proceeding

Līviņa A., Veliverronena L., Krūzmētra Ž., Grīnfelde I., Buholcs J., Vasile R. - Kultūras mantojuma lietojums reģionu līdzsvarotā attīstībā

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 70(3), 91–99.

Ore M., Melbārde V. - Influencing factors of rural areas development Vidzeme region case analysis

Conference New Challenges of Economic and Business Development-2016: Society, Innovations and Collaborative Economy. Riga, 12-14 May 2016. Web of Sciences

Publikācija

Rajevska F., Siliņa G., Stāvausis D. - Deinstitutionalization: Challenges for policy-makers in Latvia in “Economic Science for Rural Development”
Jelgava, 2016, Nr.43, p.99-107; ISBN 978-9984-48-255-5.
Rajevska F., Romanovska L. - Latvia: Both Sides of the Economic Recovery Success Story

In book: Challenges to European Welfare Systems.Ed. Klaus Schubert (1)Paloma de Villota (2)Johanna Kuhlmann (3) pp 473-495. Springer.

Rozentāle S., Krūmiņš G., Krūmiņa I. - Basic factors of smart rural development concept for the analysis of regional development and decision making in Vidzeme, Latvia

Proceedings of SGEM International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES & ARTS23 27 August, 2016, ALBENA.

Book 2, Volume IV  “Economics and Tourism” ISBN 978-619-7105-75-9

Scientific paper

Rozentale S., Livina A., Brigsa S., Andersons A., Kreituze I. - FUTURE LABOUR MARKET DEMAND IN VIDZEME REGION, LATVIA

In 9 th International Scientific Conference “Business and Management 2016” May 12–13, 2016, Vilnius, LITHUANIA.

Article

Veliverronena L. - Community Engagement in the Cultural Revitalization of Latvian Rural Territories.

In book of abstracts :Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development. Ed. Laven, D., Skoglun, W.

Book of abstracts

2015

Anna Broka - PATHWAY OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES TO ADULTHOOD THROUGH SCHOOL-TO-WORK TRANSITION: THE CASE STUDY OF VIDZEME REGION (LATVIA)

Regional Review. Nr.11 (2015). Research Papers. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds. 2015. ISSN 1691-6115

Atstaja Dz., Brīvers I., Livina A.  - National approaches to planning and tourism in Latvia

In Planning For Tourism: Towards a Sustainable Future. (ed. Nigel &Gordon) CABI. SCOPUS

González A., Daly G., Pinch P., Adams N., Valtenbergs V., Burns M.C., Johannesson H. - Indicators for Spatial Planning and Territorial Cohesion: Stakeholder-Driven Selection Approach for Improving Usability at Regional and Local Levels

SCOPUS

Grinfelde I., Lotina L.  - Visitors of Ancient Sacred Sites in Vidzeme Region from the Perspective of Tourist Information Centres
In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism No 15 (4), pp. 341-356. SCOPUS
Krumina I., Krumins G., Rozentale S. - Vidzeme Region of Latvia: Knowledge Management in Micro Enterprises
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213, 1 December 2015, Pages 781-786. ScienceDirect
Krumins G., Krumina I., Rozentale S. - Preconditions for Regional Economic Growth at the District Level in Vidzeme, Latvia

In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213, 1 December 2015, Pages 117-122. ScienceDirect

Publikācija

Livina A., Atstaja Dz. - Understanding the Philosophy and Performance of Tourism and Leisure in Protected Areas for transition to a Green Economy

In “Tourism in the Green Economy” (ed.Reddy, M., Wilkes, K.)  Routledge

Līviņa A., Rozentāle S., Smaļinskis J.  - Nature as indicator of place economic sustainability

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38.pp. 92-102. ISBN: 978-9984-48-181-4 . Web of Sciences

Nripendra S., Livina A. - Waste Separation at Household Level: Comparison and Contrast Among 40 Countries

In Indian Journal of Applied Research. Volume: V, Issue: I, January - 2015

Ore M.  - Analysis of agricultural sustainability indicators system
In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38. Web of Sciences
Rajevska F., Stavausis D. - Improving financial literacy at school: a way to ensure retirement well-being

International Conference proceedings The Future of Education, Edited by Pixel, Florence, 2015, June 11-12; Libreria universitaria.it edizioni, P.491-495; ISBN: 978-88-6292-620-1 ISSN: 2384-9509

Rozentāle S., Līviņa A. - Indicators for regional entrepreneurial potential

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38.pp. 60-70. ISBN: 978-9984-48-181-4. Web of Sciences

Rubule (ex-Kunga) E., Buholcs, J. - A review of municipal environmental communication research: stakeholders, instruments and evaluation (2009-2014)

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38. Web of Sciences

2014

Brigsa S., Broka A., Rajevska F., Ročāns K., Romanovska L., Zīverte L. - Krīze: izaicinājumi un iespējas sociālajai cilvēkdrošībai Latvijā

Sadaļa kolektīvajā monogrāfijā “Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes”, zin.red.J.Rozenvalds, A.Zobena, Rīga, 2014, LU, lpp.149-172.

Broka A., Kūle L., Kūla E. - Sociālā cilvēkdrošība: bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā. Rokasgrāmata sociālā jomā strādājošiem.

LU Akadēmiskais apgāds. ISBN: 978 – 9984-45-813-7.

Rajevska F. - Economic and Social Rights – in How Democratic is Latvia?

Audit of Democracy 2005-2014, ed.J.Rozenvalds, University of Latvia, p.85-102;

Rajevska F., Rajevska O., Stāvausis D. - Challenges for the sustainability of Latvian pension system

Human Development Report. 2012/2013. Sustainable Nation. (ed.Baiba Bella); LU, Rīga, 2014, p.34-44

Rajevska O., Rajevska F. - Notional Defined Contribution Pension Scheme Experience in Latvia: some lessons

Studia Humanistyczne AGH, ISSN 2084-3364, 2014, Vol. 13/4, pp. 185-197;

2013

Broka A. - Spējināšanas koncepta pielietojums sociālās cilvēkdrošības stiprināšanā

Izdots “Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība un iekļaušana”, LU Akadēmiskais apgāds. ISBN: 978-9984-45-609-6.