Pasākumi

19
Sep
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 19. septembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros HESPI vadošais pētnieks ViA rektors Gatis Krūmiņš vadīs diskusiju par ViA nākamās stratēģijas pozicionējumu un zinātnes lomu tajā.

 

14
Nov
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019.g. 14. novembrī 14:00 - 16:00 pētniecisko diskusiju cikla ietvaros norisināsies diskusija par zinātnes tendencēm pasaulē un zinātnisko pierādījumu stiprumu, ko moderēs HESPI pētnieces Vineta Silkāne, Agnese Dāvidsone un HESPI zinātniskā asistente Liene Ločmele.

Diskusijas ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā vājš pētījuma dizains un statistikas krīze zinātnē.

28
Nov
26. Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas konference

2019.gada 28.-30. novembrī ViA norisināsies starptautiska konference par kultūrdažādības un ilgtspējas jautājumiem.

Pieteikumu iesniegšana būs iespējama no 2019. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, un pieteikumus iesniegt būs iespējams šeit: https://va.lv/en/nic-conference Turpat pieejama visa aktuālā informācija par konferences norisēm. Konferences darba valoda - angļu.

Vienlaikus konferences laikā notiks arī Eiropas Sociālās politikas analīzes tīkla reģionālās vienības “ESPAnet Baltic” pasākums, kura tematiskā sesija būs veltīta sociālās politikas reakcijai uz aktuālajiem izaicinājumiem. Arī uz to interesenti ir aicināti pieteikties iepriekšminētajā kārtībā. Vairāk informācijas par ESPAnet https://blogg.hioa.no/espanet

Arhīvs

27
Jun
HESPI pētnieki vadīs nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skolā

2019. gada 26.–28. jūnijā Jēkabpilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu vasaras skola, kurā nodarbības vadīs arī HESPI UNESCO katedras pētnieki Agita Līviņa, Juris Smaļinskis un zinātniskais asistents Oskars Java.

Vasaras skolai ir divi nozīmīgi mērķi:

1) Paplašināt katra vasaras skolas dalībnieka zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informācijas programmu kontekstā.

2) Stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un mērķtiecīgai interpretācijai. Šobrīd Latvijā darbojas UNESCO LNK tīkla 37 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO asociētās skolas, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī 5 UNESCO katedras augstskolās, aptverot visus Latvijas reģionus.

Uzklausot UNESCO katedru pētniekus, starpvaldību komiteju ekspertus, valsts iestāžu speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vārdos un praksē iepazīsim ilgtspējīgas sabiedrības atslēgas vārdus: atbildīga rīcība, vērtīborientācija un sadarbība ilgtspējīgas nākotnes veidošanā. Fokusējoties uz ideju radīšanu un labās prakses piemēriem, vasaras skolā tiks izcelti kultūras mantojuma saglabāšanas aspekti, pētīta nemateriālā kultūras mantojuma vērtība un katra indivīda atbildība tā saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, kā arī būs iespējams paplašināt zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

Plašāka informācija par vasaras skolu pieejama šeit:

21
Jun
HESPI pētnieks Aigars Andersons piedalās konferencē "Vide. Tehnoloģija. Resursi" Rēzeknē

2019.g. 20. - 22. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinās 12. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi", kurā ar ziņojumu piedalās arī HESPI pētnieks Aigars Andersons (līdzautors Jozef Bushati). Ziņojuma nosaukums "Smart Specialisation Concept Application in Universities: E-Business Online Studies Model Development".

07
Jun
HESPI pētniece Ieva Gintere prezentē digitālu mākslas spēli konferencē "Innovations and Creativity" Liepājā

HESPI pētniece, dr.art. Ieva Gintere kopā ar jauno mediju mākslinieku, mag.art. Kristapu Biteru (Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorija) 2019.gada 7.jūnijā uzstāsies Liepājas Universitātes origanizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Innovations and Creativity" ar referātu "Art Space: An Experimental Digital Art Game", prezentējot Ievas Ginteres pēcdoktorantūras projekta rezultātus, digitālu mākslas spēli Art Space. Pirmā spēles prezentācija notikusi Vidzemes Augstskolas konferencē "Society. Technology. Solutions" Valmierā, 2019.gada 26.aprīlī.

Konferences saite: https://icic.liepu.lv.

27
Mai
Seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai"

2019.g. 27. maijā Vidzemes Augstskolā norisināsies darba seminārs "Dokumentārā mantojuma pielietojums sabiedrības izziņai". Seminārs tiek rīkots Valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

Semināra mērķis ir izzināt līdzšinējo praksi, kādā veidā dokumentārais mantojums tiek izmantots produkta (pakalpojumu) veidošanā.

Semināra programma:

22
Mai
Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

2019. g. 22. maijā Ogres novadā– HESPI pētniecības apakšvirziena "Dabas un kultūras mantojuma izpēte" pētnieki pastāstīs par tēmu "Tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētā prakse".

Š.g. maijā ViA HESPI pētniecības virziena “Dabas un kultūras mantojuma izpēte” pētnieku grupa sev ierastajā un regulārajā pētnieciskajā pēcpusdienā tiksies neikdienišķā formātā – tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētās prakses vietā Ogres novadā. Tā būs lieliska iespēja HESPI kolēģiem redzēt un vērtēt studentu prakses vietu, viņu darbu, un arī otrādi – studenti varēs iepazīt pētnieku veikumu un nākotnes pētnieciskos izaicinājumus, iespējams, arī saskatīt sava potenciālā ieguldījuma nišas. Tādējādi tiks nodrošināta abpusēja informācijas apmaiņa un aktualizētas HESPI pētniecības stratēģiskās vadlīnijas, laboratoriju mobilitāte praksē.