Par HESPI

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

ViA ir reģistrēta Latvijas Republikas  Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

 

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

 

Institūta galvenie pētnieciskie virzieni

 

1.png

Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība:

  • Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība
  • Aprites ekonomika un vide
  • Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika
  • Dabas un kultūras mantojuma izpēte
9.png

 

Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas

 

 

ViA HESPI Zinātniskās padomes sastāvs

B.Paškevica- priekšsēdētāja

J.Buholcs -priekšsēdētājas vietnieks

F.Rajevska

S.Rozentāle

A.Līviņa

L. Veliverronena

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības piešķirtas HESPI pētniekiem:

 

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības līdz:

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mākslas zinātne

2021.gada 11.novembrim

Dr.oec. Agita Līviņa

Ekonomika, vadībzinātne

2022.gada 26.martam

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle

Ekonomika un uzņēmējdarbība

2022.gada 23. aprīlim

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Vēsture, ekonomika

2020.gada 21. jūnijam

Dr.phil. Agnese Dāvidsone

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

2020. gada 20. decembrim

Dr.geogr. Andris Klepers 

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

2020. gada 21. maijam