Komanda

Dr.hist. Jānis Šiliņš pētnieks
Latvijas kultūras, politiskā, saimnieciskā un militārā vēsture no 18.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei janis.silins18@va.lv
Dr.oec. Agita Līviņa direktore, vadošā pētniece
Ilgtspējīga attīstība, tūrisma ilgtspējīga plānošana, aizsargājamās dabas teritorijas, tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana, indikatori agita.livina(at)va.lv
Dr.phil. Agnese Dāvidsone pētniece
Komunikācija, mediji, žurnālistika agnese.davidsone(at)va.lv
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons zinātniskais asistents
RFID tehnoloģijas pasākumos, nekustamo īpašumu sistēma, lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība aigars.andersons(at)va.lv
Dr.geogr. Andris Klepers pētnieks
Tūrisma mārketings, telpiskā analīze, klasteri andris.klepers(at)va.lv
Mg.sc.pol. Anna Broka zinātniskā asistente
Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika, sociālās inovācijas, kopienas līdzdalība un spējināšana, ilgtspējīga attīstība anna.broka(at)va.lv
Dr.phil. Beata Paškeviča pētniece
Identitātes problēmas, kultūrvēsturiskais mantojums, kultūrainava un kultūrtelpa beata.paskevica(at)va.lv
Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska vadošā pētniece
Sociālās drošības sistēma, sociālā politika caur sociālo investīciju prizmu, darba transformācijas procesi feliciana.rajevska(at)va.lv
Dr.hist. Gatis Krūmiņš vadošais pētnieks
Vēsture, tautsaimniecības attīstība gatis.krumins(at)va.lv
Dr.art. Ieva Gintere pētniece
Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas, slēpti kultūras kodi, intelektuālais kapitāls, IKT modeļu radīšanas metodika ieva.gintere(at)va.lv
Dr.oec. Iluta Bērziņa pētniece
Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērījumi un indikatori specifiskās teritorijās, reģionālā attīstība, ilgtspējīga attīstība iluta.berzina[at]va.lv
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde zinātniskā asistente
Tumšais tūrisms, reģionālie tūrisma resursi, āra dzīve ilze.grinfelde(at)va.lv
Mg.sc.env. Jānis Bikše zinātniskais asistents
Transporta mobilitāte lauku reģionos, gaisa kvalitāte urbanizētajos reģionos janis.bikse(at)va.lv
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs pētnieks
Tiešsaistes mediji, sociālie tīkli, sociālais kapitāls, tiešsaistes kopienas, komunikācijas tehnoloģijas janis.buholcs(at)va.lv
Dr.art. Jānis Kalnačs pētnieks
Kultūras mantojums, kultūras tūrisms janis.kalnacs(at)va.lv
Mg.biol. Juris Smaļinskis pētnieks
Vide, dabas daudzveidība, ilgtspējīga attīstība, ekotūrisms, tūrisms juris.smalinskis(at)va.lv
Mg.sc.comp. Katrīne Kūkoja zinātniskā asistente, direktores asistente
Sociālās investīcijas, pirmsskolas izglītība katrine.kukoja(at)va.lv
Mg.sc.soc. Liene Ločmele zinātniskā asistente
Starpkultūru un starppersonu komunikācija, identitātes sociāla konstruēšana, kultūras diskursa analīze liene.locmele(at)va.lv
Mg.philol. Līga Cvetkova direktores asistente (ilgstošā prombūtnē)
liga.cvetkova(at)va.lv
Mg.sc.soc. Ligita Kūle zinātniskā asistente
Iekļaujošā izglītība, speciālā izglītība, nodarbinātība un sociālās investīcijas ligita.kule(at)va.lv
Dr.phil. Linda Veliverronena pētniece
Kultūras mantojums, kultūra un komunikācija, kopienas līdzdalība un iesaistīšanās linda.lotina(at)va.lv
Dr.oec. Maira Leščevica pētniece
Ekonomika, inovācijas, ilgtspējīga tautsaimniecība, sociālā uzņēmējdarbība maira.lescevica(at)va.lv
Mg.sc.comp. zinātniskais asistents
Bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga attīstība oskars.java@va.lv
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle vadošā pētniece
Ilgtspējīga tautsaimniecība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, korporatīvās finanses un investīcijas sarmite.rozentale(at)va.lv
Dr.sc.comm.Solvita Denisa-Liepniece pētniece
Stratēģiskā komunikācija, drošība, žurnālistika solvita.denisa@va.lv
Dr.psych., Mg.math.Vineta Sillkāne pētniece
Sociālā izziņa, ekonomikas psiholoģija, veselības psiholoģija vineta.silkane@va.lv